Checklists
Laatst gewijzigd op: 31 oktober 2019

Thuiswerken

Thuiswerken wordt de laatste jaren steeds populairder onder werknemers maar ook werkgevers. Natuurlijk staat dit los van crisissituaties zoals tijdens de coronapandemie, wanneer thuiswerken noodzakelijk is. Werknemers hebben door de Wet flexibel werken een individueel recht tot wijzigen van hun arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Zij kunnen eenvoudig een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Werknemers zullen waarschijnlijk nog meer thuiswerken. Sommige werkgevers vinden dat prima, want dan kunnen ze hun kantoorruimte verkleinen en dat scheelt in de kosten. Wat moet de OR met deze ontwikkeling?

Waarom thuiswerken?

Thuiswerken heeft veel voordelen. Je kunt lekker thuis aan de slag en je hoeft de spits niet in. Thuiswerken blijft aan terrein winnen. Om productief te kunnen werken moet de werkgever kijken of een functie geschikt is voor thuiswerk. Het is goed om te kijken wat iemand thuis kan doen en wat niet. De communicatie met de collega’s is belangrijk. Hoe blijft iemand betrokken bij het werk? Ook de arbeidsomstandigheden thuis spelen een rol. De werkgever blijft verantwoordelijk. De werkplek thuis moet aan de arboregels voldoen.

De Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats te wijzigen. Zij kunnen bij hun leidinggevende een schriftelijk verzoek doen en hoeven dit verzoek niet toe te lichten. Alleen werknemers die minstens 26 weken werkzaam zijn in hun organisatie komen in aanmerking. De organisatie moet minstens 10 werknemers hebben. Het verzoek moet minimaal 2 maanden voor ingang van het thuiswerk worden ingediend. De werkgever moet binnen een maand reageren.

Let op of er een thuiswerkregeling is. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel uur iemand per week thuiswerkt, het gebruik van pc, telefoon en meubilair, arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid (bij bijvoorbeeld computervirussen) en eventuele vergoedingen die iemand krijgt als hij thuiswerkt.

De werkgever gaat niet akkoord

De werkgever en werknemer overleggen met elkaar. De werkgever kan het verzoek weigeren als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is of als er roostertechnische problemen zijn. Alles hangt natuurlijk samen met de functie-inhoud. Een schilder kan bijvoorbeeld niet thuiswerken. Hij moet ergens schilderen. Is de werknemer het niet eens met de afwijzing dan kan hij naar de rechter.

Als de bestuurder groepen wil uitsluiten van vormen van thuiswerken, laat de betrokken werknemers meedenken over oplossingen! Vaak zijn mensen heel creatief.

De cao

In de cao kunnen er aanvullende afspraken staan om flexibele arbeidstijden en thuiswerken te vereenvoudigen. De wetgever hoopt dat werknemers daardoor gemakkelijker hun werk en privéleven kunnen combineren. Als uw OR dit onderwerp met de bestuurder wil bespreken, kijk dan of de cao extra ruimte biedt om aanvullende afspraken te maken. Als er aanvullingen in de cao staan, kijk dan of die worden nageleefd. Is er niets geregeld in de cao dan mag uw OR ook een eigen regeling met de bestuurder afspreken.

De rol van de OR

Er zijn allerlei redenen voor de OR om over flexibel werken en thuiswerken in gesprek te gaan met de werkgever. Vraag eens bij uw achterban hoe zij over thuiswerken denken. Bekijk de procedure in uw organisatie. Maken er veel mensen gebruik van of zijn er allerlei belemmeringen? Gebruik het initiatiefrecht en zet het onderwerp op de agenda. Vraag daarbij aan de bestuurder of hij werknemers wil stimuleren om thuis te werken of dit juist wil beperken.

Maak gebruik van uw initiatiefrecht om een thuiswerkregeling voor te stellen.