Nieuws
Publicatiedatum: 17 oktober 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR

Boete als werkgever een malafide uitzender inschakelt

Het wordt binnenkort onmogelijk om malafide uitzendbureaus in te schakelen. Het kabinet komt namelijk met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus om te voorkomen dat ze misbruik maken van kwetsbare arbeidsmigranten. Uitzendbureaus  worden alleen toegelaten onder strikte voorwaarden. Zo moeten ze voortaan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen, een waarborgsom van honderdduizend euro storten, en aantonen dat ze de juiste lonen en belastingen betalen. En werkgevers krijgen een boete als ze een niet-toegelaten uitzendbureau inschakelen.

Tweederangsburgers

Minister Karien van Gennip (SZW) heeft op 10 oktober het voorstel voor de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In dat voorstel staat dat arbeidsmigranten nog te vaak worden behandeld als tweederangsburgers. Ze slapen in slechte omstandigheden, werken op gevaarlijke plekken en krijgen onzekere contracten. Malafide uitzendbureaus die hun werknemers onderbetalen, beconcurreren uitzenders die hun personeel wél goed behandelen. Dankzij de nieuwe wet mogen werkgevers alleen nog uitzendbureaus in de arm nemen die door de overheid toegelaten zijn tot de markt.

Controle en boetes

De arbeidsinspectie wordt met 80 fte uitgebreid om te controleren of werkgevers en uitzendbureaus zich aan de nieuwe regels houden. De inspectie kan boetes opleggen aan uitzendbureaus die zonder aan de eisen te voldoen werknemers ter beschikking stellen, maar ook aan werkgevers die arbeidskrachten inlenen van niet-toegelaten uitzendbureaus. Als de minister vaststelt dat een uitzendbureau niet (langer) voldoet aan de eisen en het bureau lost dit niet direct op, dan vervalt de toelating. Ze mogen dan niet langer arbeidskrachten verhuren.

Rol OR

Een van de taken van de OR is toezien of de bestuurder zich houdt aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid. Daaronder valt ook de inschakeling van een uitzendbureau. Volgens artikel 25 lid 1g heeft de OR zelfs adviesrecht over het ‘groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten’. Suggereer de bestuurder in de overlegvergadering dat hij dus alleen een uitzendbureau inschakelt dat zich houdt aan de nieuwe regels en straks ook is toegelaten op de markt. Dat betekent veel voor de uitzendkrachten (beter loon, betere arbeidsomstandigheden) en bespaart de bestuurder een boete.