OR Kompas

Dinsdag 1 november 2022 • Soesterberg • Kontakt der Kontinenten
Introductie
Programma
Partners
Praktisch

Dé dag voor de ambtelijk secretaris

OR Kompas is het kennisevenement exclusief voor ambtelijk secretarissen. Tijdens één intensieve dag werk je aan jouw kennis en vaardigheden. Naast de inhoudelijke programma’s staat kennisdeling tussen deelnemers centraal. Tijdens de expertlunch kun je onder begeleiding van een van de experts in gesprek met ambtelijk secretarissen uit vergelijkbare sectoren.

Deelname vanaf € 375

Je neemt al deel voor slechts € 375. Deze prijs geldt tot 1 oktober 2022, daarna geldt de reguliere prijs van € 475.

Waar en wanneer?

OR Kompas vindt plaats dit jaar plaats op dinsdag 1 november in Kontakt der Kontinenten, Soesterberg.

Programma

9:00 - 9:30
Inloop
9:30 -10:00
Een conflict in de OR: De bedrijfscommissie als bemiddelaar

Soms loopt het wat stroef tussen de or en de bestuurder, is er sprake van verschillende belangen tussen OR-leden of is er verschil van mening over hoe de WOR moet worden uitgelegd. Waar kun je dan terecht? Bij de bedrijfscommissie!  Marion en een bedrijfscommissielid vertellen over de praktijk van de bedrijfscommissie.

10:00 - 11:00
Workshopronde 1
Jongeren in de OR
Jongeren kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak invloed uitoefenen op veranderingen. Een mix van jong en oud in de ondernemingsraad leidt tot inzichten die waardevol zijn bij het aanpakken van belangrijke vraagstukken. Maar hoe betrek je jongeren bij de ondernemingsraad? Hoe spreek je deze doelgroep aan? Tijdens deze workshop word je geïnspireerd met tips en succesvolle voorbeelden uit de praktijk, zodat je jouw or hierin goed kunt adviseren.

SER
Een OR zonder scholingsplan groeit niet
De WOR geeft elke ondernemingsraad recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar. En vult die nog eens aan met 3 scholingsdagen voor commissieleden. En die dagen vallen buiten de reguliere uren die de OR krijgt toegekend voor het OR-werk. Dat is een zwaar afgeschermd recht door de wetgever.

Waarom is dat zo opgenomen? Waarom is scholing van OR-leden van zo een groot belang? De letter van de WOR is volstrekt duidelijk als het gaat om de ontwikkeling, toename van kennis, inzicht en vaardigheden van de leden van de OR.

Maar wat is de praktijk? Wat is bij jullie OR de praktijk? En welke rol heb jij daarin als ambtelijk secretaris?
Is er een scholingsplan 2023 voor de OR? Ligt er een inventarisatie van individuele en team leerbehoeften?

Wil je zicht krijgen op een goed opgebouwde en uitgesplitste inventarisatie? Wil je een concept scholingsplan inzien en een beginnetje meemaken?

Kom dan naar de workshop 'Een OR zonder scholingsplan groeit niet'.

JOhan Berends - OR-coach van Metamorfase en eindredacteur van WORonline.nl neemt je mee in hoe OR-mensen leren. Hij heeft het onderzocht. Hij laat je zien en ervaren hoe de inventarisatie van leerbehoeften verricht kan worden en hoe je die omzet naar individuele en team leerdoelen. En je mag al in de workshop beginnen aan je eigen opzet van een scholingsplan OR 2023.

JOhan geeft voor AS-opleidingen de module 'Trainer-on-the-job' waarin het opstellen van een scholingsplan een vast onderdeel is.
Vertegenwoordigen, hoe doe je dat?
De primaire taak van de ondernemingsraad is het vertegenwoordigen van de medewerkers. Die vertegenwoordiging kan de OR op verschillende manieren doen en iedere manier heeft zo zijn voor- en nadelen. Herken de 5 verschillende stijlen als ambtelijk secretaris en maak de OR bewust van wat de keuze voor de manier van vertegenwoordigen betekent voor het overleg met de bestuurder.

ATIM
11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 12:30
Workshopronde 2
Organisch organiseren en andere vormen van ‘fluïde’ besluitvorming
Hoe breng je de ondernemingsraad in positie?

Nieuwe vormen van organisatieverandering -met namen als projectmatig creëren, programmatisch werken en organisch organiseren- spelen een toenemende rol binnen organisaties. Iedere ondernemingsraad die hiermee te maken krijgt, merkt dat het dan lastig wordt om aan te geven wanneer hij aan zet is omdat het meestal gaat om stapsgewijze processen zonder duidelijk begin of einde. De invoering van de Omgevingswet wordt een schoolvoorbeeld van zo’n besluitvormingstraject bij de overheid. Maar ook buiten de overheid, zowel in de profit als de non-profit, zijn er al langer voorbeelden van dergelijke 'fluïde besluitvorming'.

De WOR gaat uit van traditionele besluitvormings- en veranderingsprocessen en blijkt in de praktijk weinig handvatten te bieden voor de manier waarop de OR dergelijke processen kan beïnvloeden. Met een half oog wordt dan, door de ondernemingsraad en soms de bestuurder, naar de ambtelijk secretaris (AS) gekeken in de hoop dat deze aan zal geven hoe het verder moet.

Omdat de ambtelijk secretaris vaak ervaren wordt als de ‘adviseur’ van de ondernemingsraad is het wijs om na te denken over de mogelijkheden en middelen die je hebt om de OR te ondersteunen bij hun vraag.

In deze workshop komen naast het uitwisselen van jullie ervaringen en best practices een aantal zaken aan de orde.
• Waar en wanneer ligt het aangrijpingspunt van de OR om een rol te spelen bij besluitvorming?
• Op welke manier kan netwerken met een (externe) project- of programmamanager, een projectgroep, de achterban en MT-leden of de toezichthouder de OR verder helpen?
• Welke mogelijkheden biedt contact met stakeholders (bijv. de politiek, de Raad van Toezicht of de aandeelhouder)?
• Hoe houd je het overzicht vast zonder dat het zeeën van tijd kost? Paul Becht verzorgt deze workshop. Hij is een ervaren senior consultant bij OR Consultancy. Paul begeleidt ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen bij ingewikkelde en ingrijpende veranderingsprocessen.
Het nieuwe pensioenakkoord, wat moet de OR daarmee?
Uiterlijk 1 januari 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Voor alle bedrijven in Nederland betekent dit werk aan de winkel en dus ook voor de ondernemingsraad. Maar hoe dan? In deze workshop bieden we verschillende invalshoeken hoe de OR zo’n ingewikkeld onderwerp kan aanpakken.

ATIM
Betrek de achterban: inzet van niet-OR-leden in commissies
Sinds dit jaar is het niet meer nodig dat meer dan de helft van commissie-leden uit OR-leden bestaan. Dat schept een unieke kans om de achterban meer dan ooit te betrekken bij medezeggenschap. En dat levert tal van voordelen op. Tijdens deze workshop bespreken we deze voordelen en gaan we dieper in op de rol van de AS bij het instellen en begeleiden van commissies.
12:30 - 13:30
Expertlunch
13:30 - 14:15
Actuele jurisprudentie èn het verhaal erachter

De hoofdlijnen van de Wet op de ondernemingsraden ken je. Maar je wilt meer weten over hoe deze spelregels in de praktijk werken. En je bent benieuwd hoe je kunt omgaan met juridische vragen waar de wet- en regelgeving geen kant-en-klaar antwoord op lijkt te geven. Regels zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om goede besluiten te nemen waar iedereen beter van wordt.

14:15 - 15:00
De AS als teambuilder

De ambtelijk secretaris moet ook werkelijk alles kunnen. Naast doen, regelen, vastleggen, adviseren, bewaken, herinneren, ook nog als teambuilder optreden. Het is eigenlijk niet te doen en te verwachten. Toch?

Je kan natuurlijk even nagaan wat er in jouw functiebeschrijving Ambtelijk secretaris staat. Staat daar iets over teambuilding of groepsdynamiek? Waarschijnlijk beperkt de beschrijving zich tot faciliteren, ondersteunen en adviseren. En valt daar dan ook onder dat je adviseert over de ontwikkeling van het team? Wel als het gaat om scholing. De groei van de OR.

Laten we samen eens nagaan wat teambuilding eigenlijk is. Wat daar onder valt als het gaat om het bijzondere OR team. Welke theorieën er zijn over teambuilding? Welke methoden om daar iets aan en in te doen? En is dat dan de verantwoordelijkheid van de AS?

Genoeg om samen eens van gedachten te wisselen. Ik help met wat inzichten. Eens kijken wat je denkt na deze sessie en eens kijken wat je gaat doen.

Spreker: Johan Berends (Metamorfase)

15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:15
Workshopronde 3
Strategische vraagstukken, wat kan ik doen als ambtelijk secretaris?
Or en bestuurder overleggen vaak met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met meer strategische vraagstukken? Die lijken weliswaar niet direct urgent en spelen vaak pas op de lange termijn, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor de organisatie. Hoe kan de or bij deze strategische onderwerpen betrokken worden? Welke rol kun je hier als ambtelijk secretaris in spelen? Na afloop van deze workshop weet je alle antwoorden hierop, zodat je jouw or kunt adviseren hoe om te gaan met de strategische vraagstukken van de onderneming.

SER
Overleg met de toezichthouder
Het overleg met de toezichthouder kan van enorme strategische waarde zijn voor jouw OR. Maar hoe bereik je de toezichthouder, wanneer spreekt de OR dit orgaan en hoe help je de OR dit overleg voor te bereiden?

Her Grimbergen - Driekant Training & Advies
De belangrijke rol van de AS bij moderne arbeidsvoorwaarden
Personeelstekorten lopen overal op. De werkdruk neemt in alle branches toe. Belasting en belastbaarheid lopen meer en meer uit de pas. De inflatie gaat richting dubbele cijfers met de energieprijzen als grootste aanjager.

Meer dan ooit vragen werknemers en werkgevers zich af welke keuzes ze moeten maken. Is dit het moment voor die nieuwe baan met betere werkomstandigheden en meer salaris? Investeer ik als werkgever in mijn huidige personeel, moet ik aantrekkelijker worden voor nieuwe medewerkers of richt ik me op de gedigitaliseerde toekomst? Arbeidsvoorwaarden staan meer dan ooit bovenaan de agenda, alleen niet altijd expliciet. Dat kan anders.

De OR staat middenin de discussie. Als sparringpartner, luisterend oor, formele gesprekspartner of misschien zelfs als inspirator of initiator. Want dat laatste is een roep die wij steeds meer horen bij klanten: hoe kunnen we hier als OR proactief in handelen? We willen niet alleen maar toekijken. Wat is er mogelijk op het gebied van arbeidsvoorwaarden?

In deze workshop gaan we op zoek naar de mogelijkheden. En meer specifiek, naar wat jij er als ambtelijk secretaris (AS) vanuit jouw rol aan kunt bijdragen. Want dat is veel. Gesprekken over arbeidsvoorwaarden en de koers van de organisatie zijn immers bijna altijd complex van proces en inhoud. Juist in deze tijd is de uitdaging groot om naar de beste mogelijkheden te zoeken, zonder aanwezige belangen uit het oog te verliezen. De AS is bij uitstek in staat om OR en directie bij dit gesprek te ondersteunen. Je bent immers insider, maar wel met de nodige afstand tot partijen en hun belangen. Tegelijkertijd ben je ook een maatschappelijke spiegel voor de OR. In hoeverre is het een rol van de AS om de discussie over arbeidsvoorwaarden, naast de interne en historische belangen, meer een maatschappelijk en toekomstgericht karakter te geven? Moeilijke tijden vragen soms om zware keuzes. Maar dan moeten ze wel op tafel komen. Welke rol jij als AS ook inneemt – meer ondersteunend of meer adviserend – wij zijn van mening dat je een belangrijke positie kunt hebben in het arbeidsvoorwaardenoverleg. En dat betreft iedere branche.

In deze workshop staan we stil bij:
• De vraagstukken die er binnen organisaties zijn t.a.v. moderne arbeidsvoorwaarden, en hun strategische waarde.
• Waar loopt een OR hierbij tegenaan? We hebben aandacht voor de (juridische) drempels die de OR ervaart om het arbeidsvoorwaardenoverleg te moderniseren.
• De rol van de AS. Afhankelijk van het type AS dat je bent en de uitdagingen die er zijn bij jouw OR of organisatie, verkennen we samen wat jij bij dit belangrijke thema kan bijdragen.

Thomas Dreessen en Jurre de Haan verzorgen deze workshop. Thomas heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, strategisch management en accountancy. Jurre de Haan is jurist Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht en heeft een achtergrond in Strategisch HRM. Beiden zijn werkzaam voor OR Consultancy en begeleiden al jaren ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en directies bij uiteenlopende vraagstukken.
16:15 - 17:00
Netwerkborrel

Sprekers

Onze partners

Praktische vragen

Waar en wanneer vindt OR Kompas plaats?

OR Kompas vindt plaats op dinsdag 1 november in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Voor wie is OR Kompas bedoeld?

OR Kompas is bedoeld voor ambtelijk secretarissen en andere ondersteuners van medezeggenschapsorganen.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Kompas ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven.

Dinsdag 1 november 2022 • Soesterberg
Kontakt der Kontinenten
1 dag
475,00

OR Kompas

Prijs 475,00

Categorie:
Mede mogelijk gemaakt door: