Checklists
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2020

Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid is beleid dat ervoor moet zorgen dat de personele samenstelling in een organisatie divers is. Ofwel: het werknemersbestand moet een goede representatie zijn van de samenleving. Er bestaan verschillende aspecten van diversiteit. Denk hierbij aan leeftijd, genderidentiteit, culturele achtergrond en seksuele identiteit. Het doel van diversiteitsbeleid is om inclusiviteit te bevorderen en discriminatie en (onbewuste) bevoordeling te voorkomen. Bovendien is het niet alleen een anti-discriminatiemaatregel. Een goed diversiteitsbeleid kan er ook voor zorgen dat een organisatie efficiënter gaat werken omdat de eigenschappen en talenten van allerlei verschillende mensen beter tot hun recht komen.

Wat is diversiteit?

Diversiteit is de paraplu waar allerlei kenmerkende eigenschappen van mensen onder kunnen vallen, waarin ze van elkaar verschillen. Zo kunt u denken aan: culturele achtergrond, genderidentiteit en leeftijd. Maar ook andere aspecten zoals het aantal jaren werkervaring, opleidingsniveau of moedertaal kunnen onder de term diversiteit geschaard worden. Het is onmogelijk om aan de slag met al deze aspecten als het om concreet beleid gaat. Wel kunt natuurlijk een verplichte training aan het (HR-)personeel in uw organisatie voorstellen. Denk aan een training die mensen bewust maakt van hun onbewuste vooroordelen en ideeën.

AVG

Is uw organisatie bezig met het diversiteitsbeleid/ de diversiteit van de werknemers in kaart te brengen? Wijs de bestuurder dan op de geldende privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG staan de regels wat betreft het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.

Meer weten over de AVG? Bekijk deze checklist.

WOR artikel 28

Als ondernemingsraad heeft u een grote rol als het gaat om het diversiteitsbeleid in uw organisatie. Het tegengaan en voorkomen van discriminatie is namelijk een belangrijke taak van de OR. Zo bepaalt artikel 28 lid van de Wet op de ondernemingsraden.

WOR artikel 27

Er is een kans dat het invoeren of wijzigen van het diversiteitsbeleid een instemmingsplichtig besluit is van de bestuurder. Om diversiteit meetbaar te maken moeten er, zoals hierboven vermeld, waarschijnlijk bepaalde persoonsgegevens verwerkt worden. Lid 1k van artikel 27 van de WOR bepaalt dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft wat betreft het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Richt het diversiteitsbeleid zich ook op de werving en selectie van kandidaten? Dat betreft het aanstellingsbeleid, ook dat is instemmingsplichtig.

Initiatiefrecht

Is er nog geen diversiteitsbeleid in uw organisatie en wilt u hiermee aan de slag? Maak dan gebruik van uw initiatiefrecht om een voorstel te doen aan uw bestuurder. Vermeld hierin in ieder geval: de reden voor uw initiatief, de manier van uitvoeren, de voordelen die het op kan leveren en de problemen die het oplost en deadline voor uw bestuurder om te reageren op uw plan.

Maak het meetbaar

Krijgt u een instemmingsaanvraag van de bestuurder over diversiteitsbeleid? Ga dan na of er duidelijk meetbare doelstellingen zijn geformuleerd. Beleid is niet compleet zonder heldere KPI’s. Denk aan het percentage vrouwen/ mannen in de organisatie of in bepaalde functies. Zorg er ook voor dat er een evaluatiemoment wordt ingepland. Dan kunt u nagaan of de doelstellingen zijn behaald en waar eventueel moet worden bijgestuurd.

Diversiteit binnen de OR

Niet alleen organisatiebreed, maar ook binnen de ondernemingsraad zou diversiteit hoog op de agenda moeten staan. De ondernemingsraad hoort een representatieve afspiegeling van het werknemersbestand te zijn. Een representatieve OR leidt tot een beter gebalanceerde belangenbehartiging van alle groepen medewerkers binnen de organisatie. Als er structureel bepaalde groepen binnen de OR niet vertegenwoordigd worden, dan is de OR minder representatief voor de gehele organisatie. Zo is de kans groter dat u niet alle (deel)belangen behartigt.

Meer weten over diversiteit binnen de ondernemingsraad? Bekijk dan de checklist Vijf tips voor diversiteit in de OR.