Nieuws
Publicatiedatum: 9 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Diversiteit

Ingroeiquotum voor meer vrouwen in RvC

Er komt een ingroeiquotum voor de benoeming van nieuwe vrouwelijke en mannelijke toezichthouders van beursgenoteerde bedrijven. Ten minste een derde van alle leden van een raad van commissarissen (RvC) van beursgenoteerde ondernemingen moet vrouw zijn. Hetzelfde geldt voor mannen. De laatste derde is vrij invulbaar. Voor alle andere 5.000 grote besloten vennootschappen komt er in plaats van een quotum een verplicht ‘actieplan diversiteit’. Op 6 november heeft het kabinet een wetsvoorstel hierover bij de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

Quotum

Het wetsvoorstel is bedoeld om een meer gelijke man-vrouwverdeling bij toezichthouders te krijgen en is in lijn met het SER-advies ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’. Het ingroeiquotum is overigens geen hard quotum, maar een streefcijfer voor over vijf jaar. Dan volgt een evaluatie en krijgen RvC’s nog drie jaar om ‘in te groeien. Na acht jaar wordt het diversiteitsquotum definitief en vervalt deze tijdelijke wet.

Actieplan

Grote naamloze besloten vennootschappen krijgen de taak om een actieplan op te stellen om zo de diversiteit aan de top van de organisatie te verbeteren. Hierbij moet een passend streefcijfer komen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen meer in evenwicht te brengen. Ieder jaar binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, moet een organisatie aan de SER in verslag de verdeling tussen het aantal mannen en vrouwen dat deel uitmaakt van het bestuur en de Raad van Commissarissen voorleggen. Ook hoort hierbij een overzicht van de categorieën werknemers in leidinggevende functies, het doelen en streefcijfer en het plan om dit streven te bereiken. Als één of meer doelen niet zijn bereikt, moet de organisatie dit kunnen verklaren.

Rol OR

Veel ondernemingsraden van (semi-)publieke organisaties en van grote bedrijven hebben ook het recht om toezichthouders voor te dragen of soms zelfs te benoemen. Dat laatste noemt men een ‘werknemerscommissaris’. Heeft jouw OR zo’n recht van voordracht of benoeming, let dan zelf ook een evenwichtige voordracht van kandidaten. Vaak hebben OR’en in zo’n geval ook zitting in een zogenaamde benoemingsadviescommissie (BAC) voor nieuwe toezichthouders. In dat geval is het goed in die commissie van te voren af te spreken hoe er aan de gewenste diversiteit kan worden bijgedragen.