Nieuws
Publicatiedatum: 24 juli 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Geboorteverlof

Verlofstelsel wordt eenvoudiger

Het kabinet wil een start maken met een eenvoudiger verlofstelsel. Op termijn komen er waarschijnlijk drie verlofclusters: rond de geboorte, adoptie en zorg voor de kinderen, rond het verlenen van (mantel)zorg aan naasten en rondom het persoonlijk verlof. Binnen elk cluster moeten gelijke voorwaarden gelden over de periode waarin verlof kan worden opgenomen en het moment waarop een uitkering kan worden aangevraagd. Ook wil de minister nadere regels over verlofopname bij het veranderen van werkgever tijdens de verlofperiode.

Wazo

Dat schrijft minister Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer op 12 juli 2023. Alle verlofregelingen voor werknemers zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo). De afgelopen jaren is dat verlofstelsel ingewikkelder geworden en uitgebreid. Per 1 januari 2019 kwam het recht op een week geboorteverlof voor de partner. Per 1 juli 2020 volgden vijf weken aanvullend geboorteverlof. Per 2 augustus 2022 kregen ouders recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. En voor elke verlofsoort gelden andere regels.

Uniformering

Een voorbeeld van uniformering van een opnameperiode van twaalf maanden voor alle verlof regelingen rond geboorte. Dat betekent dat werknemers een jaar de tijd krijgen om geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof of adoptie- en pleegzorgverlof  op te nemen. Nu zijn die periodes per soort verlof verschillend. Geboorteverlof moet nu direct na de geboorte worden opgenomen. Bij het uniformeren van de aanvraag van een uitkering tijdens verlof zijn er twee opties: voor alle verlofregelingen voorafgaand aan de opname of juist voor, tijdens en na opname. Ook dat verschilt nu per soort verlof.

Couveuseregeling

Eventuele nieuwe soorten verlof, zoals een couveuseregeling met extra bevallingsverlof voor ouders met een baby die in het ziekenhuis moet blijven, worden ook bekeken. Het is nu aan het ministerie, UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden om de plannen verder uit te werken. Na de zomer komt de minister met meer informatie over de beoogde aanpassing van de Wazo. De SER zal er vervolgens advies over uitbrengen. Definitieve besluitvorming over een administratief eenvoudiger verlofstelsel is aan het volgende kabinet.