Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
verkiezingen kiezen

Wat zijn de eisen aan een kiescommissie bij OR-verkiezingen?

Er zijn niet heel veel eisen voor een kiescommissie die OR-verkiezingen organiseert en de uitslag van de verkiezingen bekendmaakt. Officieel moet de OR wel een instellingsbesluit nemen voor de oprichting van een tijdelijke kiescommissie. In dat besluit moet staan wat de taak van de commissie is, hoeveel leden die commissie heeft, hoe de voorzitter wordt gekozen, welke faciliteiten en bevoegdheden van toepassing zijn en hoe er gerapporteerd wordt aan de OR.

Ervaringsregels

Maak verder gebruik van de volgende ervaringsregels:

  • stel de kiescommissie tijdig in, ten minste 15 weken voorafgaand aan de beoogde verkiezingsdatum – zolang duurt het hele traject van kandidaatstelling tot benoeming;
  • zorg dat de commissie tenminste drie leden heeft, waarvan een de vergaderingen voorzit en een ander de notulen maakt;
  • kies altijd voor een oneven aantal commissieleden, dat voorkomt problemen als er gestemd moet worden en de stemmen staken;
  • zorg dat geen van de commissieleden zelf belang heeft bij een bepaalde uitslag, zorg dus dat de leden niet zelf verkiesbaar zijn en dat de bestuurder niet zelf lid is van de kiescommissie
  • is er een ambtelijk secretaris, zet die dan juist wel in de kiescommissie, niet in de rol van voorzitter, maar van secretaris van de commissie;
  • zijn er onvoldoende of zelfs geen OR-leden niet herkiesbaar, vul de commissie dan met niet-OR-leden – het is sowieso een goed idee om ten minst één niet OR-lid op te nemen in de kiescommissie.