Nieuws
Publicatiedatum: 31 januari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
vrouwen top Nederlandse bedrijfsleven

Nog steeds te weinig vrouwen aan de top

Mannen zijn nog steeds zwaar oververtegenwoordigd aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. In 2020 was slechts 13,8% van de bestuurders van grote bedrijven vrouw, in 2022 14,7%. Het aandeel vrouwelijke toezichthouders bij bedrijven steeg in dezelfde periode van 21,9% naar 26,2%. Sinds 2022 moeten grote bedrijven de man-vrouwverhouding van bestuur, toezicht en subtop melden bij de SER, inclusief een plan van aanpak. De verwachting is dat door invoering van de Wet ingroeiquotum en streefcijfers het aandeel vrouwen in de top vanaf 2022 sterker gaat stijgen. Het wachten is dus op de cijfers over het boekjaar 2023, die volgend jaar bekend worden.

Verschillen per sector

Op 29 januari publiceerde de Sociaal Economische Raad de ‘SER Scorecard 2024’, een analyse van de rapportages van ruim 2.000 bedrijven over het boekjaar 2022. In de achterliggende dataverkenner is ook per bedrijf en bedrijfstak te zien hoe divers de bestuurskamer is. De verschillen blijken groot per sector. In de cultuursector heeft bijna een derde van de vrouwen een bestuursfunctie, in de bouw maar 5,8%. In sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, is het overgrote deel van de bestuurders (76,8%) toch man terwijl twee derde van het personeelsbestand uit vrouwen bestaat.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

De publicatieplicht vloeit voort uit de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. Deze verplicht beursgenoteerde bedrijven om zich te binden aan een quotum. Niet-beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers, een omzet van 40 miljoen of een balanstotaal van 20 miljoen moeten streefcijfers opstellen voor de man-vrouwverhoudingen en over hun voortgang rapporteren. Door publicatie van de cijfers hoopt de overheid dat organisaties meer maatschappelijke druk ervaren om iets aan de scheve man-vrouwverhouding te doen.

Rol van de OR

Niet alleen de publicatieplicht kan helpen bij een betere man-vrouw-verhouding in de top van grote bedrijven. Ook ondernemingsraden kunnen bijdragen aan betere bewustwording, door de cijfers, de ambities en de maatregelen in het plan van aanpak te bespreken met de bestuurder. Ook heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van nieuwe bestuurders en voordrachtsrecht bij de benoeming van nieuwe toezichthouders. Soms zijn dat zelfs ‘werknemerscommissarissen’ die op bindende voordracht van de OR worden aangesteld. Kortom: de OR kan zelf dus ook veel doen aan de man-vrouwverhouding bij bestuur en toezicht.