Nieuws
Publicatiedatum: 28 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
reorganisatie

Hervorming arbeidsmarkt: hoogst noodzakelijk

Het inkomen uit arbeid moet voldoende zijn om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Stop daarom met loonmatiging. Verlaag de belasting op arbeid en financier dat door kapitaal en vermogen zwaarder te belasten en door de wirwar van toeslagen af te schaffen. Deze maatregelen zullen ten goede komen aan de productiviteit, technologische vernieuwing en het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat schrijft Hans Borstlap, veertig jaar na het Akkoord van Wassenaar in De Volkskrant van 23 november.

Akkoord van Wassenaar

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw heerste er grote werkloosheid en hoge loonkosten. Het Akkoord van Wassenaar was gebaseerd op loonmatiging en arbeidsduurverkorting enerzijds en anderzijds versobering van de verzorgingsstaat. Dit Akkoord werd op 24 november 1982 gesloten tussen de werkgevers en werknemers die vertegenwoordigd waren in de Stichting van de Arbeid.

Veertig jaar later

Hoe anders is de situatie nu. Er heerst krapte op de arbeidsmarkt, de productiviteit stagneert en door de inkomensafhankelijke toeslagen is het vrijwel onmogelijk om zonder verlies aan inkomen uit een uitkeringssituatie te komen. Daar komt nog eens bij dat arbeid zwaar wordt belast en kapitaal en vermogen worden ontzien. Toch is de huidige situatie net zo uitzichtloos als veertig jaar geleden. Daarom is er veertig jaar na het Akkoord van Wassenaar behoefte aan een nieuw akkoord.