Nieuws
Publicatiedatum: 29 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

NOW 2 loket 6 juli open

Veel OR’en kunnen deze of volgende week een seintje van de bestuurder verwachten. Vanaf 6 juli kan er namelijk NOW 2 worden aangevraagd bij het UWV. NOW 2 geeft organisaties een tegemoetkoming tot 90% van de loonkosten van het personeel voor vier maanden en met een hogere opslag. De boete op bedrijfseconomisch ontslag is verlaagd. Maar er zijn ook extra eisen: er mag geen bonus betaald worden aan de directie over 2020, er mag geen dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. En er komt een inspanningsverplichting tot om- en bijscholing van de medewerkers. De bestuurder moet de ondernemingsraad vooraf inlichten over de aanvraag van NOW 2.

Subsidieperiode

De NOW 2 tegemoetkoming geldt voor vier in plaats van drie maanden zoals bij NOW 1. De toeslag op het brutoloon bedraagt 40% in plaats van 30%. Indien uw organisatie gebruik heeft gemaakt van NOW 1, moet de NOW 2 hier naadloos op aansluiten. NOW 1 was aan te vragen voor maart/april/mei, april/mei/juni of mei/juni/juli. NOW 2 loopt dus aansluitend van juni tot en met september, juli tot en met oktober of augustus tot en met november.

Loonsom

Het UWV ziet de loonsom van maart 2020 als grondslag. Dit is de meest recente maand waarover fiscus en UWV over de juiste loongegevens beschikken. Als de loonsom van maart 2020 niet bekend is bij UWV, geldt de loonsom van november 2019. De verhoging van de loonkosten door vakantiegeld, pensioenpremie en andere lasten gaat van 30% in de NOW 1 periode naar 40% in de NOW 2 periode.

Verbod of bonus en dividend

Aanvragers van NOW 2 mogen in en over 2020 geen bonussen of dividend uitkeren aan directie en aandeelhouders. Ook mag de vennootschap geen eigen aandelen inkopen. Ontheffing van deze voorwaarden geldt voor ‘kleine’ aanvragers waarbij het voorschotbedrag minder is dan € 100.000 of de definitieve subsidie lager dan € 125.000. Als uw organisatie onderdeel van een concern is, dan geldt deze ontheffing niet en mag er ook geen dividend of bonus worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij. Bonus aan medewerkers die normaal onderdeel vormen van hun arbeidsvoorwaardenpakket blijven toegestaan. Aan de OR om een oogje in het zeil te houden.

Bedrijfseconomisch ontslag

Bij NOW 1 mocht de bestuurder werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Dat mag deze keer wel, maar niet zomaar. Als uw bestuurder ontslag aanvraagt voor werknemers aan bij het UWV om bedrijfseconomische reden tussen 29 mei en 30 september, dan wordt er automatisch gekort op de NOW 2 subsidie. Het UWV vermenigvuldigt de loonsom van maart 2020 van de werknemers die de bestuurder gaat ontslaan met een factor drie en trekt dit bedrag af van de definitieve tegemoetkoming. Heeft uw organisatie een relatief lage omzetderving ten opzichte van 2019, dan is tegemoetkoming ook relatief klein. De boete is echter niet het terugstorten van de tegemoetkoming, maar de veel hogere formule van drie keer de loonsom van de werknemers die uw bestuurder wilt ontslaan.

Collectief ontslag

Wil de bestuurder zelfs voor 20 of meer personeelsleden een ontslagaanvraag indienen bij het UWV, dan moet hij of zij voldoen aan de eisen van de Wet melding collectief ontslag. De bestuurder krijgt dan een extra boete: de totale tegemoetkoming NOW 2 wordt verlaagd met 5%. De extra boete is niet van toepassing indien er een akkoord is met de vakbond of indien de bestuurder samen met uw werknemersvertegenwoordiging (OR of PVT) de speciale commissie van de Stichting van de Arbeid om hulp heeft gevraagd bij de beoordeling of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. De bestuurder mag dit verzoek bij de commissie niet intrekken op het moment dat uw tweede tegemoetkoming is aangevraagd.

Om- en bijscholing

Een laatste voorwaarde voor NOW 2 is dat de bestuurder de werknemers moet wijzen op de mogelijkheid tot om- en bijscholing. Het feit dat de organisatie al twee keer NOW heeft aangevraagd kan betekenen dat de omzetdaling structureel is. In dat geval is het van belang dat werknemers worden aangemoedigd zich om- en bij te scholen om meer kans te maken op de arbeidsmarkt. Het UWV formuleert het als een inspanningsplicht voor werkgevers.

Wilt u of uw bestuurder meer weten over de NOW 2? Volg dan ons speciale webinar over NOW 2 voordat u uw aanvraag doet!