Checklists
Laatst gewijzigd op: 15 oktober 2019

Bedrijfscommissie

Bedrijfscommissies zijn ingesteld op grond van artikel 37 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bedrijfscommissies kunnen bemiddelen als er geschillen zijn over medezeggenschap. Bijvoorbeeld tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Ook een geschil binnen de ondernemingsraad kunt u voorleggen aan een bedrijfscommissie, als het gaat om de naleving van de WOR. Bekijk in deze checklist hoe dit in zijn werk gaat en wat een bedrijfscommissie voor u kan betekenen. Ga ook na wat de regels zijn omtrent het voorleggen van een geschil aan een bedrijfscommissie.

WOR artikel 37

Artikel 37 lid 1 bepaalt dat de Sociaal Economische Raad bedrijfscommissies instelt voor aangelegenheden betreffende ondernemingsraden, centrale ondernemingsraden, groepsondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Een bedrijfscommissie bestaat uit minimaal zes leden en zes plaatsvervangende leden. Ook kan een bedrijfscommissie zelf weer een commissie instellen en machtigen om bevoegdheden uit te oefenen. Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen kalenderjaar.

Markt en overheid

Voor 2010 waren er maar liefst 24 verschillende bedrijfscommissies voor de verschillende marktsectoren. Vanaf 2010 is dit teruggebracht naar slechts twee bedrijfscommissies in de marktsector: Bedrijfscommissie Markt I en Bedrijfscommissie Markt II. Eerstgenoemde is bedoeld voor bedrijven in commerciële sectoren, laatstgenoemde voor organisaties in de zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren. Bent u lid van een ondernemingsraad van de Overheid? Dan kunt u terecht bij de Bedrijfscommissie voor de Overheid.

Bemiddeling en advies

De belangrijkste taken van bedrijfscommissies zijn het bemiddelen en advisering bij een geschil over medezeggenschap binnen een organisatie. Zo kunt u als lid van de ondernemingsraad naar de bedrijfscommissie stappen, maar ook de bestuurder kan dit doen. De basis hiervoor is de plicht van beide partijen om de WOR na te leven. Ook werkzame personen in de onderneming die niet in de ondernemingsraad zitten, kunnen naar de bedrijfscommissie stappen, maar in beperkte mate. Zij kunnen alleen terecht voor geschillen over instelling of instandhouding van de ondernemingsraad, vaststellen van het OR-reglement, kandidaatstelling en verkiezing van OR-leden en de bekendmaking van agenda’s en verslagen van de vergaderingen. Daarnaast kan ook de vakbond naar de bedrijfscommissie stappen.

Verzoek indienen

Wilt u dat de bedrijfscommissie zich buigt over uw geschil? Bepaal eerst welke bedrijfscommissie bij uw organisatie past, Markt 1, Markt 2 of Overheid. Valt uw organisatie onder Markt 1 of 2, dan kunt u hier online een bemiddelingsverzoek indienen. Valt u onder de overheidssector, dan kunt u uw bemiddelingsverzoek sturen naar BDC-O@caop.nl. Motiveer uw standpunt en voeg alle relevante documenten toe aan de bijlage van uw e-mail.

Let op: de bedrijfscommissie kan uw geschil alleen in behandeling nemen als zowel uw ondernemingsraad als de bestuurder achter bemiddeling van de bedrijfscommissie staan. Dit wordt expliciet gevraagd.

Voordelen

Wilt u uw bestuurder overtuigen om ook achter bemiddeling door de bedrijfscommissie te staan? Dit heeft namelijk ook voor uw bestuurder veel voordelen. Zo is er veel kennis binnen de commissie over de sector en juridische kennis over de WOR in huis. Daarnaast is de bemiddeling gratis en laagdrempelig. Bovendien kan uw bestuurder op deze manier procedures bij de kantonrechter voorkomen. De bedrijfscommissie verstrekt een advies. Daarna kunnen partijen altijd nog naar de rechter stappen. Het advies is namelijk niet bindend, tenzij beide partijen daar van tevoren mee instemmen.