Nieuws
Publicatiedatum: 3 maart 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Adviesrecht

Ondernemingskamer verwerpt bezwaren OR Medtronic

De Ondernemerskamer heeft de bestuurder en niet de OR gelijk gegeven in een geschil over een reorganisatie bij Medtronic. De OR van Medtronic had de rechter gevraagd een voorgenomen besluit van de bestuurder tot reorganisatie bij het onderdeel Customer Care & Supply Chain (CC&SC) ongedaan te maken. De Ondernemingskamer komt tot de slotsom dat Medtronic in redelijkheid heeft gehandeld en wijst het verzoek van de ondernemingsraad af. De Ondernemingskamer (OK) is een onderdeel van de rechtbank Amsterdam.

Reorganisatie

Medtronic Nederland is een dochter van een Amerikaans concern. Er werken 2.000 medewerkers in Nederland, verspreid over vijf vestingen. De implementatie van een wereldwijde nieuwe organisatiestructuur betekent dat ook CC&SC moet reorganiseren. Op 16 december 2021 kondigt de bestuurder in de overlegvergadering met de OR aan dat er binnenkort een adviesaanvraag komt over de voorgenomen reorganisatie.

Personele gevolgen

Op 20 januari 2022 ontvangt de OR de adviesaanvraag. Daaruit blijkt dat bij de reorganisatie 243 werknemers hun huidige functie behouden, maar dat hun rapportagelijn verandert. Van 30 medewerkers vervalt de functie. De reorganisatie leidt ook tot nieuwe functies. De meeste medewerkers van wie de functie komt te vervallen worden herplaatst. Voor zeven medewerkers is geen herplaatsing mogelijk en van twee tijdelijke medewerkers wordt het contract niet verlengd.

Negatief advies

In de twee maanden erop beantwoordt de bestuurder veel vragen van de OR en is er meerdere malen overleg tussen bestuurder en OR, die juridisch wordt bijgestaan. De ondernemingsraad brengt uiteindelijk op 25 maart toch een negatief advies uit, onder meer omdat de bestuurder de OR te laat om advies heeft gevraagd: ten tijde van de adviesaanvraag kan de OR geen wezenlijke invloed meer uitoefenen op het voorgenomen besluit. Bovendien vindt de OR het herplaatsingsproces van de medewerkers niet redelijk.

Ondernemingskamer

Uiteindelijk stapt de OR ook naar de Ondernemingskamer. Ondernemingsraden kunnen hier naar toe als ze van mening zijn dat hun bestuurder het wettelijk recht van advies van de OR niet respecteert. De OR verzoekt de rechter Medtronic te gebieden het voorgenomen besluit tot reorganisatie in te treken, de gevolgen ervan ongedaan te maken en de bestuurder te verbieden het voorgenomen besluit uit te voeren. De bestuurder verzoekt in zijn verweerschrift de rechter juist het verzoek van de ondernemingsraad af te wijzen.

Adviesrecht gevolgd

Allereerst onderzoekt de rechter of het adviesrecht is gevolgd. De rechter vindt dat de bestuurder keurig conform artikel 25 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden heeft gehandeld: hij heeft het advies tijdig aangekondigd en de te verwachten gevolgen voor de medewerkers inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is er uitgebreid overleg geweest tussen bestuurder en OR en zijn er veel vragen van de OR uitgebreid beantwoord. De bestuurder heeft open kaart gespeeld in het adviestraject en zowel de oude als de nieuwe functieprofielen aan de OR ter beschikking gesteld.

Toetsing collectief ontslag

Daarnaast toets de Ondernemingskamer of het voorgenomen collectief ontslag volgens de regels is gelopen. De rechter vindt – in tegenstelling tot de OR – dat het herplaatsingsproces niet onredelijk is en ook niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Het is niet onredelijk dat Medtronic geen ontslagvergoeding biedt als iemand een passende herplaatsing weigert of bezwaar maakt tegen ontslag. Ook is de Ontslagregel gevolgd, die stelt dat de werkgever zelf mag bepalen welke boventallige werknemer als eerste een herplaatsing krijgt aangeboden. Kortom, de bestuurder krijgt gelijk, de OR niet.