Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2019

Passief informatierecht

De bestuurder is verplicht bepaalde informatie op eigen initiatief te delen met de ondernemingsraad. U hoeft daar als OR niet om te vragen. Dit heet het passieve informatierecht. Maar voor welke onderwerpen geldt dit passieve informatierecht? Dit is vastgelegd in een aantal verschillende artikelen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Gebruik deze checklist om te bepalen of de bestuurder u uit eigen beweging moet informeren.

Algemene gang van zaken

Artikel 24 lid 1 van de WOR bepaalt dat de bestuurder verplicht is om in ieder geval twee keer per jaar met de ondernemingsraad de algemene gang van zaken te bespreken. Dit gebeurt tijdens het zogeheten artikel 24-overleg. Dat is een speciale overlegvergadering tussen OR en bestuurder. Daar kan ook de toezichthouder aanwezig zijn. Belangrijk in dit overleg, is de verplichting van de bestuurder om de OR te informeren over instemmings- en adviesaanvragen die op de planning staan. Maak afspraken wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.

Basisinformatie

Bij iedere nieuwe zittingsperiode is de bestuurder verplicht om de (nieuwe) OR van basisinformatie te voorzien die de OR nodig heeft om zijn rol binnen de onderneming vast te stellen. Dit is vastgelegd in artikel 31 WOR. Onder deze basisinformatie valt bijvoorbeeld de rechtsvorm van de onderneming, bedrijfsorganisatorische informatie en zeggenschapsverhoudingen. Zonder deze informatie kan de OR zijn werk niet doen.

Financieel economische informatie

In artikel 31a WOR staat dat de bestuurder verplicht is om twee keer per jaar algemene gegevens over de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming aan de OR te verstrekken. De meest natuurlijke momenten zijn de presentatie van de begroting en de jaarrekening. De bestuurder is verplicht tijdens de overlegvergaderingen in te gaan op financieel-economische informatie die van belang is bij adviestrajecten. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames en reorganisaties wegens bedrijfseconomische redenen. De ondernemingsraad kan geen standpunt innemen zonder volledig op de hoogte te zijn van de financieel-economische situatie van de onderneming. Ook de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, tenminste als de bestuurder deel uitmaakt van een concern, zijn verplicht.

Het begrijpen van de vaak ingewikkelde financiële stukken is niet eenvoudig. Stel een financiële vaste commissie in voor deze materie en schakel zo nodig tijdig een deskundige in.

Sociaal beleid

Uw bestuurder is verplicht om informatie te verstrekken over het sociale beleid van de onderneming. In artikel 31b van de WOR staat welke informatie specifiek moet worden verstrekt. Zo moet de bestuurder u informatie verstrekken over het aantal werknemers in de organisatie en de functiegroepen. De bestuurder moet u ook informeren over de effecten van het eerdere sociale beleid.

Zelfs als een aangelegenheid geregeld is in de cao en er dus geen sprake van instemmingsrecht is, moet de informatie over het sociale beleid aan de OR worden verstrekt.

Beloningsbeleid

Minimaal een keer per jaar moet de bestuurder de ondernemingsraad schriftelijk informeren over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken van werknemers en de beloningsafspraken van het bestuur. Dit is geregeld is artikel 31 d WOR. De OR heeft ook informatierecht over de beloningsverhoudingen. Het gaat daarbij niet alleen om salarissen maar ook winstdelingsregelingen, bonussen en vertrekregelingen. In verband met privacy is dit informatierecht beperkt tot groepen van meer dan vijf personen.

Deze regeling is alleen van toepassing op organisaties waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn.

Advies & Instemming

Naast het feit dat de bestuurder verplicht is de OR te informeren over de te verwachten advies- en instemmingsaanvragen, worden er in artikel 25 en 27 WOR ook een aantal eisen gesteld aan de inhoud van een instemmingsverzoek en adviesaanvraag. Zo moet er een overzicht van de beweegredenen voor het besluit in staan. Ook heeft de OR recht op informatie  over de gevolgen die het besluit naar verwachting zal hebben voor de medewerkers. Denk hierbij aan functieveranderingen of gewijzigde arbeidsvoorwaarden.