Checklists
Laatst gewijzigd op: 31 juli 2019

Vakantiegeld

In mei krijgen de meeste werknemers vakantiegeld uitbetaald. Iets waar zij waarschijnlijk met spanning op zitten te wachten. Voor uw bestuurder betekent het echter een hoop extra werk. Deze checklist brengt u in mum van tijd helemaal op de hoogte van alle spelregels rond het uitbetalen van het vakantiegeld, zodat u precies weet waar u en uw achterban recht op hebben.

Verwarrende naam

Eigenlijk is de naam vakantiegeld niet juist. Volgens de wet is vakantiegeld namelijk het loon dat doorbetaald wordt gedurende de vakantie van een werknemer. Het vakantiegeld zoals dat in de volksmond gebruikt wordt, heet voor de wet vakantiebijslag. Omdat iedereen het in de praktijk gewoon over vakantiegeld heeft, doen wij dat in deze checklist ook.

Rechten

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en werkzaam is in Nederland, heeft recht op vakantiegeld. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Uw bestuurder is verplicht vakantiegeld uit te betalen aan alle werknemers. Daarbij mag het vakantiegeld niet al ‘verstopt’ zitten in het uurloon. Het is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld op de loonstrook wordt vermeld.

Kijk altijd goed de cao na op aanvullende afspraken, zoals een hoger minimum percentage. U krijgt dan meer vakantiegeld.

Wanneer?

Elke werknemer bouwt vakantiegeld op van 1 juni tot en met 31 mei. In de meeste gevallen wordt vakantiegeld één keer per jaar in mei, en soms in juni, uitbetaald. Het vakantiegeld later dan juni uitbetalen mag niet, tenzij hierover in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt. Uw bestuurder hoeft vakantiegeld niet in één keer uit te keren, elke maand een deel mag ook. Daarvoor moet uw bestuurder dan wel schriftelijk toestemming hebben van de werknemers. Wel is het een vereiste dat het vakantiegeld minimaal eens per jaar wordt uitbetaald. Een constructie waarbij werknemers bijvoorbeeld eens per twee jaar vakantiegeld uitbetaald krijgen, is hoe dan ook verboden.

Ontvangt u vanuit de achterban signalen dat werknemers vakantiegeld liever verspreid over het jaar willen ontvangen? Leg dit dan voor aan de bestuurder. Hij kan een dergelijk verzoek zonder juridische problemen inwilligen. Mits het schriftelijk wordt vastgelegd.

 

Hoogte

De hoogte van het vakantiegeld kan variëren per cao, maar is in ieder geval minimaal 8% van het brutoloon. Tot het brutoloon behoren in dit geval ook zaken zoals een prestatietoeslag en gevarentoeslag. Sinds 2018 is uw bestuurder ook verplicht om voor overwerk gemiddeld het minimumloon betalen en moet hij dus ook vakantiegeld over deze extra uren betalen. Over andere betalingen die niet tot het loon worden gerekend, zoals een jubileumuitkering, hoeft de bestuurder geen vakantiegeld te betalen.

Maximum

Werknemers hebben dus in ieder geval recht op 8% vakantiegeld. Hieraan zit wel een maximum. Als er in uw organisatie werknemers zijn die meer dan drie keer het minimumloon verdienen, dan hoeft uw bestuurder over het loon dat boven het drievoudige uitkomt geen vakantietoeslag te berekenen. Wel moet dit zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

 Als OR is het uw taak om er op te letten dat dergelijke wetgeving wordt nageleefd.

Boete

De wetgever hecht er grote waarde aan dat werknemers het vakantiegeld op tijd ontvangen. Betaalt uw bestuurder het vakantiegeld te laat uit, dan kan hij hiervoor een boete krijgen

Zieke werknemers

Ook zieke werknemers hebben recht op vakantiegeld. Hierbij geldt wel dat zij alleen vakantiegeld ontvangen over het brutoloon. Krijgt een werknemer dus minder salaris in verband met ziekte (bijvoorbeeld 70% in het tweede ziektejaar), dan hoeft uw bestuurder alleen vakantiegeld te betalen over het uitbetaalde brutoloon.

OR: rechten en plichten

Vakantiegeld is een wettelijk recht. Als OR heeft u daarom voornamelijk een controlerende taak. Voldoet uw organisatie aan alle wettelijke eisen? Valt uw organisatie onder een cao en zo ja, staan hier aanvullende rechten in? Als OR moet u dan beoordelen of alles volgens de regels verloopt. Als u voorstellen wilt doen over vakantiegeld in de organisatie, dan kunt u gebruikmaken van het initiatiefrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maandelijks uitbetalen van vakantiegeld. Via het initiatiefrecht kunt u dat eenvoudig op de agenda zetten.

Een samenvatting van de wettelijke rechten voor de OR rond ontslagbeleid:

wettelijke rechten OR PVT
informatie ja ja
instemming nee nee
inschakelen deskundige ja ja

OR: in de praktijk

Vaak gaan zaken rond vakantiegeld over individuele gevallen. Als OR kunt u daar weinig mee. Toch kunt u als OR uw achterban informeren. Zorg er dan als OR voor dat u niet reageert op iedere individuele vraag, maar probeer te kijken naar het grotere belang. Ziet u een verband tussen de vragen, dan is het verstandig om de vraag de komende overlegvergadering te bespreken.