Checklists
Laatst gewijzigd op: 10 november 2019
Raad voor de Rechtspraak

Wet melding collectief ontslag (Wmco)

In de Wet melding collectief ontslag (Wmco) staat een aantal regels die gelden als uw bestuurder een grote groep medewerkers gaat ontslaan. Deze regels zijn anders dan bij andere ontslagen. Gaat uw bestuurder twintig of meer medewerkers binnen drie maanden ontslaan om bedrijfseconomische redenen? En zijn ze in hetzelfde werkgebied werkzaam? Dan moet hij zich dus houden aan de regels van de Wmco. Ook uw ondernemingsraad moet hierbij betrokken worden. Lees in deze checklist meer over de regels en bepalingen van de Wet melding collectief ontslag.

Bescherming medewerkers

Als uw bestuurder twintig of meer werknemers in drie maanden tijd wil ontslaan, dan wordt de Wet melding collectief ontslag (Wmco) van toepassing. Deze wet beschermt medewerkers in het geval van collectief ontslag. De wet verplicht de werkgever namelijk om de vakbond te betrekken.

Reageert de vakbond niet op tijd op het verzoek van de bestuurder om in overleg te treden? Dan vervalt deze verplichting.

Wanneer is het collectief ontslag?

Er zijn een drietal voorwaarden, waarop de Wmco gaat gelden:

 • De bestuurder wil de dienstverbanden van twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden beëindigen.
 • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen.
 • De werknemers die de bestuurder wil ontslaan, werken binnen 1 werkgebied.

Stappenplan

Er zijn een aantal partijen die uw bestuurder moet raadplegen in het geval van collectief ontslag. Ten eerste moet hij het melden bij UWV en vakbonden. Ten tweede zal hij met de vakbonden in overleg moeten gaan. Daarnaast raadpleegt de bestuurder ook uw ondernemingsraad.

Inhoud melding collectief ontslag vakbond

Als uw bestuurder de vakbond inlicht over zijn voornemen tot collectief ontslag, is een simpele mededeling dat hij dit van plan is niet voldoende. Hij moet daarbij ook in ieder geval de volgende informatie vermelden:

 • de mogelijkheden om de collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen;
 • de mogelijkheid om de gevolgen van het collectief ontslag te verzachten door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen. Denk hierbij aan herplaatsing of omscholing van de medewerkers van wie hij van plan is de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

UWV

Niet alleen de vakbond, ook het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) moet op de hoogte worden gesteld. Het UWV heeft hierbij de volgende informatie nodig van uw bestuurder:

 • de redenen voor collectief ontslag;
 • het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen;
 • het aantal werknemers dat de bestuurder normaal gesproken in dienst heeft;
 • de datum waarop uw bestuurder van plan is de medewerkers te ontslaan;
 • welke selectiecriteria hij hierbij toepast;
 • hoe eventuele afvloeiingsregelingen worden berekend;
 • de manier waarop de contracten worden beëindigd;
 • of er een ondernemingsraad is en wanneer deze zal worden geraadpleegd.

De melding van het ontslag doet uw bestuurder via een online formulier op de website van het UWV.

Ondernemingsraad

Bij het voornemen tot collectief ontslag moet uw bestuurder zich aan artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) houden. Dat betekent dat uw OR een adviesaanvraag kan verwachten. Het UWV neemt het verzoek van uw bestuurder om toestemming tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomsten van werknemers niet in behandeling als uw bestuurder geen schriftelijke verklaring heeft waaruit blijkt dat hij zowel de vakbond als de ondernemingsraad heeft geraadpleegd. Is er geen adviestraject doorlopen? Dan zal het UWV een wachttijd van een maand instellen.