Faq's
Laatst gewijzigd op: 17 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Benoemen bestuurder

Kunnen wij als OR zelf een aannamebeleid wijzigen?

De ondernemingsraad heeft niet zelf de bevoegdheid om beleid te wijzigen. Je hebt alleen invloed op beleid dat de bestuurder wil wijzigen. Wanneer de bestuurder voornemens is het aannamebeleid van jullie organisatie te veranderen, dan heeft de OR hier instemmingsrecht over (Artikel 27, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden). Dit geldt ook voor kleine veranderingen in het beleid.

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht van de OR is een krachtig middel. Zonder instemming van de OR kan de bestuurder geen structurele wijziging aanbrengen in de manier van werven en aannemen van personeel. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om als OR echt invloed uit te oefenen op het aannamebeleid. Is de OR het niet eens met de voorgestelde wijziging, dan kan de OR door op het instemmingsverzoek van de bestuurder reageren met een zogenaamde ‘nee, mits…’. Het beleid kan dan alleen aangepast worden als de bestuurder de voorwaarden van de OR honoreert. In de praktijk betekent dit, dat OR en bestuurder om de onderhandelingstafel gaan om beleid te formuleren dat zowel tegemoet komt aan de eisen van de OR als die van de bestuurder.

Initiatiefrecht

Is de bestuurder niet van plan het aannamebeleid te wijzigen, maar ziet de OR mogelijkheden tot verbetering hiervan? Dan is het initiatiefrecht een middel om een dergelijke wijziging op de agenda met de bestuurder te zetten. De OR stelt zijn voorstel schriftelijk op en dient het in bij de bestuurder (artikel 23, lid 3 WOR). Vervolgens wordt het voorstel bij de eerstvolgende overlegvergadering met de bestuurder besproken. De bestuurder is verplicht om na de bespreking van het voorstel schriftelijk én gemotiveerd aan de OR te laten weten of en in welke mate het voorstel van de OR wordt overgenomen. De bestuurder kan beslissen om het voorstel niet over te nemen. Daar kunt u als OR niets aan doen (er zijn geen beroepsmogelijkheden).

Als de bestuurder de ideeën van de OR wel (gedeeltelijk) wil uitvoeren, dan moet de bestuurder alsnog een instemmingsaanvraag indienen bij de OR. Een wijziging van het aannamebeleid is immers altijd instemmingsplichtig.