Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 september 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij willen een aantal rekeningen inzien, er zijn het afgelopen jaar veel externe experts ingehuurd. Maar de bestuurder geeft aan dat het niet de normale gang van zaken is om inzage te krijgen in specificaties. We krijgen alleen inzage in de algemene begroting. Hoe zit dit?

In artikel 31 WOR is uw zogeheten actief informatierecht opgenomen. Uw bestuurder is verplicht de ondernemingsraad en OR-commissies alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die zij voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. Daarbij gaat het niet om informatie in het kader van een advies- of instemmingsprocedure, maar ook om informatie die u nodig heeft in verband met uw stimulerende taken en het initiatiefrecht.

Onderbouwen

Het belangrijkste bij het opvragen van informatie is uw onderbouwing. Bedenk ten eerste als OR wat precies de reden is dat u deze stukken in wilt zien, welk doel beoogt u hiermee? Doe uw informatieverzoek schriftelijk en goed beargumenteerd.

Soms is het zo, dat er experts worden ingezet omdat de bestuurder voornemens is een bepaalde belangrijke investering te doen. Een dergelijke beslissing kan instemmingsplichtig zijn en het is goed om als OR oplettend te zijn.

Naar de rechter

Als uw bestuurder de door u opgevraagde informatie niet wil verstrekken, kunt u naar de kantonrechter stappen op basis van artikel 36 WOR. De kantonrechter kan dan bepalen dat de bestuurder gevolg dient te geven aan uw informatieverzoek. U moet dan wel kunnen aantonen dat u de informatie nodig heeft om uw medezeggenschapstaken redelijkerwijs uit te voeren. Zorg dus dat u uw informatieverzoek altijd goed onderbouwt.