Nieuws
Publicatiedatum: 5 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Aanscherping regels collectief ontslag

Het UWV heeft, zoals eerder aangekondigd, de ontslagprocedure bij collectieve ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen aangescherpt. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsregels bij collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen:

  • UWV moet, zodra een ontslagaanvraag is ingediend, nagaan of sprake is van collectief ontslag. Als ten onrechte geen melding is gedaan of als de vakbonden en de ondernemingsraad nog niet zijn geraadpleegd, mag UWV de aanvraag niet behandelen. 
  • Als de werkgever bij een collectief ontslag een verklaring van de vakbonden kan overleggen waarin staat dat voor een doelmatige bedrijfsvoering het laten vervallen van arbeidsplaatsen noodzakelijk is, gaat het UWV ervan uit dat de vakbonden zowel de bedrijfseconomische noodzaak voor ontslag hebben beoordeeld als de personele maatregelen die de werkgever wil treffen. Werknemers kunnen dan geen bezwaar meer maken bij UWV dat hun arbeidsplaats niet mag vervallen, tenzij er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Het UWV blijft wel beoordelen of de regels over de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel goed zijn toegepast en of voldaan is aan het herplaatsingsvereiste. 
  • Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU volgt dat ook wanneer de werkgever overgaat tot deeltijdontslag van meer dan 20 werknemers of hen een aanbod tot overplaatsing of herplaatsing onder de dreiging van ontslag doet, dit valt onder beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet melding collectief ontslag (Wmco).