Nieuws
Publicatiedatum: 1 juli 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

OR Keolis: ondanks gelijk geen nieuw rooster

De ondernemingsraad van vervoerbedrijf Keolis eiste in een kort geding een aangepast werkrooster, maar de rechter wees deze voorlopige voorziening af. Opvallend: de reden van de afwijzing is niet dat de OR geen gelijk zou hebben, maar dat er al een bodemprocedure loopt over dezelfde kwestie en de OR deze moet afwachten. Zo oordeelde de kantonrechter van Rechtbank Overijssel onlangs. De reden dat de OR procedeert, is dat Keolis een dienstrooster had geïntroduceerd dat onvoldoende ruimte biedt voor sanitaire stops voor de chauffeurs. De OR had uiteraard geen instemming verleend voor dit besluit en riep, toen de bestuurder zich hier niets van aantrok, tijdig de nietigheid van het besluit in. Keolis verzocht hierna de rechter om vervangende instemming en de uitspraak van deze zogeheten bodemprocedure wordt binnenkort gedaan.

Daadkrachtige OR

Ook al is het verzoek van de OR om een tijdelijk nieuw dienstrooster nu door de rechter afgewezen, het verzoek geeft wel blijk van een daadkrachtige OR die zich sterk maakt voor haar achterban. De rechter gaf dan ook aan dat de OR terecht haar instemming aan de diensttijdenregeling heeft onthouden. Maar niemand heeft baat bij een tijdelijke voorziening, omdat de uitspraak van de rechter al binnenkort verwacht wordt en in de tussentijd een ander zomerdienstrooster van kracht wordt.

Nietigheid inroepen

Neemt uw bestuurder een instemmingsplichtig besluit zonder instemming van de ondernemingsraad of vervangende instemming van de kantonrechter? Dan heeft u een maand de tijd om de nietigheid van het besluit in te roepen. Doet hij geen melding van het besluit? Dan gaat de termijn van een maand in vanaf de datum dat aan uw ondernemingsraad blijkt dat hij uitvoering geeft aan het besluit.