Nieuws
Publicatiedatum: 15 juli 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Overheid blijft achter met banen voor arbeidsbeperkten

De overheid heeft het afgelopen jaar, net als het jaar hiervoor, wederom haar doelstelling niet behaald in het creëren van banen voor arbeidsbeperkten. Het hadden in 2017 10.000 extra banen moeten zijn, maar het werden er slechts 6.500. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt. De marktsector creëert juist meer banen dan het vereiste minimum: dit waren er met 23.000 maar liefst 7.000 meer dan gepland. Uit recent onderzoek blijkt dat er bij overheidswerkgevers nog veel mogelijkheden zijn die niet worden benut. Zo liet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs weten. Wijs uw bestuurder op zijn verplichting en zet het banenplan op de OR-agenda.

Onbekend maakt onbemind

Uit bovengenoemd onderzoek dat het Ministerie van SZW samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap liet uitvoeren, blijkt dat de allesbepalende succesfactor in het creëren van extra banen voor deze doelgroep de wil en het enthousiasme bij de werkgever is. Beelden die werkgevers over de banenafspraak hebben, zijn negatiever als de betreffende organisatie geen ervaring hiermee heeft. Bespreek dit binnen uw OR, organiseer bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst over werk voor en werken met mensen met een arbeidsbeperking.

Instemmingsrecht en adviesrecht OR

Gaat uw bestuurder aan de slag met het creëren van arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten? Let dan op. U heeft instemmingsrecht op het gebied van aanstellingsbeleid. Om mee te tellen voor de banenafspraak, moet uw bestuurder een arbeidsbeperkte een contract aanbieden voor 25,5 uur per week. Gaat het om minder uur, dan tellen de uren mee naar ratio. Om te voldoen aan het quotum kan ook gekozen worden voor meerdere arbeidscontracten, als het contracten betreft voor minder dan 25,5 uur. Ook tijdelijke contracten en inleenverbanden tellen mee. Let op: uw OR heeft adviesrecht betreffende het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (WOR artikel 25, lid g).