Nieuws
Publicatiedatum: 20 januari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen: grote rol voor OR

Werkt uw personeel met gevaarlijke stoffen? Dan heeft de ondernemingsraad een grote rol met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers. Beleid gericht op gevaarlijke stoffen hoort bij de risico- inventarisatie en -evaluatie en daar heeft de OR instemmingsrecht over. Ook heeft uw OR recht op alle relevante informatie en adviesrecht over belangrijke relevante investeringen. De Inspectie SZW gaat de komende jaren strenger controleren of werkgevers zich aan de regels houden. Met het e-magazine van de Inspectie SZW, gepubliceerd op 23 december 2020, wordt de rol van de ondernemingsraad voor dit thema extra toegelicht.

Informatierecht

De ondernemingsraad kan alle relevante informatie opvragen die betrekking heeft op het werken met gevaarlijke stoffen. Denk aan een overzicht van de grenswaarden die uw organisatie hanteert, een lijst van werknemers die zijn blootgesteld aan deze stoffen en een overzicht van de vermoede beroepsziekten. Daarnaast moet de bestuurder uw OR actief informeren over werknemers die abnormaal veel zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, meldingen aan de toezichthouder bij het werken met asbest, overschrijding van de grenswaarde met blootstelling aan asbest en ongevallen met biologische agentia.

RI&E

Beleid gericht op gevaarlijke stoffen is een belangrijk onderdeel van uw risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Kijk uw RI&E hier op na. Als dit beleid hier nog niet in staat of er nog geen beleid is, dan moet u dringend in gesprek met de bestuurder. De gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen zijn groot, daar wilt u werknemers niet ondoordacht aan blootstellen. Over alles met betrekking op de RI&E heeft uw OR instemmingsrecht.

Adviesrecht

Ondernemingsraden hebben adviesrecht bij belangrijke investeringen, zoals de introductie van een nieuwe productielijn of nieuwe technologieën. Zorg ervoor dat investeringen worden doorgelicht met een risicoanalyse. Dit is nodig om te achterhalen wat de gevolgen zijn voor de werknemers. Pas dan kan uw OR hier gedegen advies over geven.

Instemmingsrecht

Uw OR heeft niet alleen over de RI&E instemmingsrecht. Ook de aanwijzing van de preventiemedewerkers, het contract met de arbodienst, de organisatie van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en de voorlichting over het risicobeleid zijn instemmingsplichtig. Zorg dat u vroegtijdig betrokken wordt bij deze zaken.