Nieuws
Publicatiedatum: 22 juni 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

WOR-aanpassing rondom pensioen door Eerste Kamer

Gisteren is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet aangenomen door de Eerste Kamer. Door de wetswijziging krijgt de OR meer invloed rondom de belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. De belangrijkste verandering is dat de OR vanaf de inwerkingtreding van de wijziging (1 juli 2016) instemmingsrecht heeft bij ieder voorgenomen besluit van de bestuurder bij vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst. Instemmingsrecht is daarmee nu o.a. van toepassing bij;

  • De wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld;
  • De maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt;
  • De keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder in Nederland;
  • Pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland.

Wanneer er sprake is van een cao of van een verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds heeft de OR geen instemmingsrecht.