Checklists
Laatst gewijzigd op: 16 april 2020

Checklist algemene geschillenregeling (artikel 36 WOR)

De ondernemingsraad en de bestuurder van een organisatie dienen zo goed als mogelijk met elkaar samen te werken. Maar mocht er, om wat voor reden dan ook, een conflict ontstaan en valt dit niet op te lossen, dan kent de Wet op de ondernemingsraden met artikel 36 een algemene geschillenregeling. Deze maakt het mogelijk om naar de kantonrechter te stappen. Voor de wetswijziging van de WOR in 2013 was de OR (of ondernemer) verplicht een conflict allereerst voor te leggen aan de bedrijfscommissie. Die verplichting is komen te vervallen. In onderstaande checklist zetten we uiteen waar u als OR mee te maken krijgt.

Thema’s

De algemene geschillenregeling schrijft voor dat iedereen binnen de organisatie een vraagstuk bij de kantonrechter mag neerleggen wanneer de OR en/of de bestuurder zich niet aan bepaalde afspraken houdt. Dit gaat om de volgende thema’s:

  • de oprichting of het in standhouden van een OR;
  • het vaststellen van een voorlopig of definitief OR-regelement;
  • de kandidaatstelling voor en verkiezing van OR-leden;
  • het bekendmaken van agenda’s, verslagen en vergaderingen.

Naleving WOR

Zowel de bestuurder als de OR hebben het recht de kantonrechter te vragen om te bepalen of de andere partij de WOR niet naleeft. Dit recht omvat dus alle onderwerpen die zijn geregeld in de WOR, waaronder het informatierecht, het instemmingsrecht en de verplichting van de bestuurder om de OR om advies te vragen.

Afwegingen

U klopt niet zomaar aan bij de kantonrechter. Een juridisch geschil kan de relatie tussen de bestuurder en de OR flink op scherp zetten. Aan de andere kant is het soms nodig uw tanden te laten zien. Bedenk altijd dat het uitgangspunt van een proces bij de kantonrechter niet bedoeld is om alleen ‘het gelijk te halen’, maar erop gericht is om een onwerkbare situatie weer werkbaar te krijgen.

Advocaat

Om naar de rechter te gaan is het verstandig als OR een advocaat te hebben. U kunt deze na een melding aan de bestuurder in de hand nemen en de bestuurder is verplicht de rekening van de advocaat te betalen. Vaak zal een advocaat eerst aan de bestuurder melden dat de OR voornemens naar de kantonrechter te stappen. Die dreiging is vaak al effectief genoeg om de bestuurder in beweging te laten komen.

Niet ontvankelijk

Let goed op welke juridische stappen u waar en wanneer neemt. Lid 3 en 4 van artikel 36 van de WOR geven aan dat u niet in beroep kunt gaan tegen een adviesplichtig besluit (artikel 25 WOR) als u daarvoor of daarna ook een verzoekschrift bij de kantonrechter indient over de naleving van artikel 25. Ook kunt u geen verzoek aan de kantonrechter doen op grond van artikel 27 (instemmingsrecht) als hierover ook een eis is gesteld als bedoeld in de Arbowet.