Checklists
Laatst gewijzigd op: 3 december 2018
Idee voor initiatiefrecht

Initiatiefrecht OR

Het initiatiefrecht van de ondernemingsraad staat in artikel 23 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Artikel 23 lid 3 van de WOR bepaalt dat de ondernemingsraad ook buiten de overlegvergadering bevoegd is voorstellen te doen. Hoe de OR het recht van initiatief precies gebruikt, staat niet in de wet voorgeschreven. U kunt zelf bepalen of u een uitgewerkt plan wilt presenteren of slechts een aantal losse ideeën wilt aandragen. Gebruik deze checklist om uw initiatiefvoorstel voor te bereiden.

Onderwerpkeuze

Kies een onderwerp waarover de OR een voorstel wil doen aan de directie. Raadpleeg de informatie die u halfjaarlijks van uw bestuurder krijgt tijdens de overlegvergadering. In artikel 28 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staan een aantal onderwerpen waarop de stimulerende taak van de OR van toepassing is. Denk aan de naleving van voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en een goed werkklimaat.

Contact met uw achterban is een goede inspiratie voor een initiatiefvoorstel.

Voldoende informatie

Zorg dat u eerste alle informatie verzamelt over het onderwerp. Door het passief informatierecht heeft u, zonder dat u hierom hoeft te vragen, recht op informatie over bijvoorbeeld het financieel-economisch beleid, het sociaal beleid en beloningsverhoudingen. Heeft u naast deze ‘standaard-informatie’ nog extra informatie nodig? Die kunt u aan de bestuurder vragen. Gebruik hiervoor uw actief informatierecht. Uw derde informatiebron is uw achterban. Bedenk van tevoren precies welke informatie u van hen nodig heeft en bepaal daarna de manier om deze informatie op te vragen. Denk aan een enquête of bijeenkomst.

Vindt u het lastig om een achterbanbijeenkomst te organiseren? Gebruik dan deze checklist.

Voorstel

Als de benodigde informatie is verzameld, dan zal de OR een initiatiefvoorstel moeten formuleren. De basis hiervoor zal in een OR-vergadering worden gelegd. Werk daarna het voorstel samen met een paar OR-leden uit. Als het voorstel klaar is, kunt u dit het beste schriftelijk per brief of per mail indienen. Mocht u liever uw voorstel mondeling indienen, doe dit dan tijdens de overlegvergadering. Voeg aan uw initiatiefvoorstel de volgende twee verzoeken aan de ondernemer toe:

  1. Het onderwerp te bespreken tijdens de eerstvolgende overlegvergadering.
  2. Zo spoedig mogelijk na deze overlegvergadering schriftelijk en gemotiveerd te reageren op het initiatiefvoorstel.

Vergeet niet een toelichting aan uw voorstel toe te voegen.

In gesprek

Nadat u het voorstel heeft ingediend, moet dit minstens eenmaal besproken worden in een overlegvergadering Het ligt het meest voor de hand dat het voorstel op de agenda van de eerstvolgende overlegvergadering wordt geplaatst.

Is er een spoedeisende behandeling van het onderwerp gewenst? Vraag dan om een extra overlegvergadering die binnen twee weken na het verzoek moet plaatsvinden.

Reactie bestuurder

Als het initiatiefvoorstel tenminste eenmaal besproken is tijdens een overlegvergadering, dan moet de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd meedelen of en in hoeverre hij het voorstel van de ondernemingsraad overneemt. De ondernemer moet met goede argumenten komen om het voorstel niet over te nemen. Doet hij dat niet, dan kan het tot veel onrust op de werkvloer leiden.

Doe belangrijke voorstellen buiten de overlegvergadering om. Het voorstel moet dan wel in de overlegvergadering worden behandeld.

Kantonrechter

Als de ondernemer besluit het voorstel niet of niet volledig over te nemen, dan kan de ondernemingsraad niet in beroep gaan hiertegen. De beroepsprocedure bij de Ondernemingskamer en de algemene geschillenregeling bij de kantonrechter zijn niet van toepassing op het initiatiefrecht. Als uw bestuurder weigert serieus op uw voorstel in te gaan, dan kunt u naar de Bedrijfscommissie stappen voor bemiddeling. Helpt dit niet? Dan kunt u de kantonrechter op grond van artikel 36 WOR verzoeken de bestuurder te verplichten om te reageren.