Nieuws
Publicatiedatum: 26 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
grensoverschrijdend gedrag

Werkgevers en werknemers: gezamenlijke aanpak grensoverschrijdend gedrag

Je ontkomt tegenwoordig niet meer aan de term ‘grensoverschrijdend gedrag’, vooral wanneer het gekoppeld wordt aan ongepast gedrag op het werk. Steeds meer werkenden in Nederland hebben hiermee te maken. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hier daarom vanuit de Stichting van de Arbeid (STvdA) een gezamenlijke aanpak tegen ontwikkeld. Dit is in samenwerking met het bureau van de regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Bij grensoverschrijdend gedrag moet je denken aan alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van de andere persoon niet respecteert. Dit kan op een fysiek, verbaal of non-verbaal niveau plaatsvinden. De ‘grens’ ligt bij iedereen ergens anders. In principe is het gedrag grensoverschrijdend als het door iemand als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Dit is ook het geval als het gedrag de grenzen overgaat die zijn vastgelegd in de organisatie.

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag

Een sociaal veilig werkklimaat hangt samen met tevreden en productieve medewerkers. Bovendien is er dan een lager ziekteverzuim. In het nieuwe online dossier van STvdA zijn verschillende praktische, preventieve maatregelen te vinden. Hier is onder andere de nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag in opgenomen.

In de nieuwe handreiking van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag leest u niet alleen hoe u kunt reageren op meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het presenteert ook een bredere strategie voor preventie en het veranderen van de bedrijfscultuur binnen de organisatie.

Zowel werkenden, ondernemers als arbo-professionals kunnen in het dossier informatie, hulpmiddelen en handreikingen vinden over het herkennen van grensoverschrijdend gedrag, de wettelijke regels en maatregelen.

Rol OR

De OR kan zijn wettelijke bevoegdheden inzetten om de sociale veiligheid op het werk te bevorderen. Zo kan de OR het onderwerp op de agenda te zetten en bij de aanpak betrokken te zijn. Voor de RI&E, die moet bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving, heeft de werkgever de instemming nodig van de OR. De OR kan dan controleren of de RI&E voldoende bijdraagt aan de sociale veiligheid op de werkvloer. Ook met betrekking tot het instellen van een klachtenregeling heeft de OR instemmingsrecht.

Verder kan de OR initiatiefvoorstellen doen om te benadrukken dat een inclusieve cultuur op de werkvloer voor de OR een belangrijk onderwerp is. De bestuurder moet hier dan gemotiveerd op een voorstel reageren. Tenslotte heeft de OR een stimulerende taak met betrekking tot naleving van de Arbowet, die mede over sociale veiligheid gaat. De OR heeft dus voldoende mogelijkheden om de sociale veiligheid op het werk op de agenda te zetten, te stimuleren en te waarborgen.