Nieuws
Publicatiedatum: 1 juli 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
arbodienst

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Het Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA staat open ter internetconsultatie. Het wetsvoorstel bevat een aantal verschillende maatregelen, die bedoeld zijn om werkgevers met zieke werknemers tegemoet te komen. Zo is er financiële dispensatie zodat loondoorbetaling bij ziekte goedkoper wordt. Daarnaast wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie inspanningen. Deze tegemoetkoming aan bestuurders moet er op haar beurt weer voor zorgen dat werknemers sneller een vast contract aangeboden krijgen. Zo bleek onlangs uit de online publicatie van het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van toelichting.

Financiële compensatie

De financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten bedraagt in totaal € 450 miljoen per jaar. Dit zal worden gedaan in de vorm van een premievermindering per 2021. De bedoeling is dat die korting op de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, Aof-premie, op den duur wordt vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.

Advies bedrijfsarts leidend

Het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer bij het toetsen op re-integratie-inspanningen (RIV-toetsing) wordt straks niet meer door het UWV beoordeeld. Op dit moment is het zo dat, zelfs als uw bestuurder het advies van de bedrijfsarts opvolgt, het UWV kan besluiten tot een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Dit zorgt voor onzekerheid bij, vooral kleinere, werkgevers, waardoor er minder vaste contracten worden aangegaan.

Eerste vijf jaar geen korting op WIA

Het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden worden de eerste vijf jaar dat ze deze uitkering krijgen niet verlaagd vanwege inkomsten. Deze maatregel is een uitwerking van het voornemen in het Regeerakkoord. De bedoeling van de maatregel is dat mensen met een WIA-uitkering meer zekerheid krijgen over het behoud van de uitkering bij werkhervatting en worden gestimuleerd om te werken.

Naast deze voorstellen waarvoor wetswijzigingen nodig zijn, is er ook een aantal maatregelen die geen wetswijziging behoeven, zoals het verbeteren van de transparantie rondom de wijze van RIV-toetsing en het verstevigen van de rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode.

U kunt tot 16 juli 2019 reageren op het wetsvoorstel op deze website.