Checklists
Laatst gewijzigd op: 28 november 2019

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Het is verlof waarover afspraken staan in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst. Als het gaat om een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een verlofregeling die niet wettelijk of bij cao is geregeld, dan geldt het instemmingsrecht. Zo bepaalt artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Gebruik deze checklist om te zien voor welke gelegenheden een regeling voor bijzonder verlof kan worden vastgelegd.

Geen instemming

Instemmingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor verlofregelingen zoals die zijn vastgelegd in de Wet arbeid & zorg zoals zwangerschapsverlof, ziekteverlof of zorgverlof. Dit zijn vormen van verlof die wettelijk verplicht zijn en vallen niet onder bijzonder verlof. Daar heeft u als OR geen inspraak in, tenzij het gaat om een uitbreiding van het verlof ten gunste van de werknemers. Ook vervalt het instemmingsrecht als de verlofregeling al inhoudelijk is uitgewerkt in de cao.

Let op: artikel 28 WOR verplicht u als OR om naleving van arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Komt uw bestuurder niet de verlofregels uit de cao na? Dan is het uw plicht om hem hierop aan te spreken.

Meestal betaald verlof

Bijzonder verlof, ook wel buitengewoon verlof, betreft meestal betaald verlof. Het is verlof waar medewerkers aanspraak op kunnen maken of basis van de in uw organisatie geldende afspraken. Bijzonder verlof betreft over het algemeen niet meer dan 1-2 dagen.

Cao

Controleer eerst of er in uw cao afspraken staan over bijzonder verlof. Is dat niet het geval, dan kunnen er ook extra regelingen over bijzonder verlof in het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst staan. Alhoewel de bestuurder niet verplicht is om iedere medewerker exact hetzelfde bijzonder verlof toe te kennen, is het verstandig om de regels omtrent bijzonder verlof in de organisatie voor iedereen gelijk te houden. Wijs uw bestuurder erop dat hij zo ook verdenking van discriminatie voorkomt.

Aangelegenheden

Het staat uw bestuurder vrij om gelegenheden aan te wijzen waarvoor medewerkers bijzonder verlof kunnen krijgen. Over het algemeen gaat het om huwelijken, begrafenissen, verhuizing en doktersbezoek. Sommige werkgevers kiezen er zelfs voor om ook bijzonder verlof toe te kennen voor sollicitatiegesprekken.

Meestal is wel in de verlofregeling opgenomen dat de werknemers in eerste instantie moeten proberen hun doktersbezoek en verhuizing zoveel mogelijk buiten werktijd te plannen. Pas als dit niet mogelijk is, kan er bijzonder verlof worden aangevraagd.

Beschrijving verlof

Controleer of de regels duidelijk zijn. Zo dient er in te staan voor welke gelegenheden bijzonder verlof kan worden aangevraagd, hoe lang dit verlof duurt en of er wel of geen sprake is van loondoorbetaling.