Checklists
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2019

Zorgverlof

Zorgverlof is voor medewerkers met zieke familieleden of andere zieke mensen in hun sociaal netwerk. Als deze mensen met wie de medewerker een sociale relatie heeft verzorging nodig hebben, kan de medewerker zorgverlof opnemen. Hierover bestaat een aantal wettelijk vastgelegde regels. Zo heeft de medewerker recht op kortdurend zorgverlof. Daarbij kan hij een aantal dagen betaald zorgverlof opnemen. In sommige gevallen is dit niet genoeg, bijvoorbeeld als er sprake is van langdurige ziekte. Dan heeft de medewerker recht op langdurend zorgverlof. Een bestuurder kan weigeren, maar dat gaat niet eenvoudig. Bekijk in deze checklist de regels over zorgverlof en wat uw invloed als ondernemingsraad hierin is.

Kortdurend zorgverlof

Medewerkers mogen bij een fulltime dienstverband een aantal dagen per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Dit aantal is gelijk aan 2 keer het aantal uren dat deze medewerker per week werkt in een periode van 12 maanden. Zorgdagen hoeven niet aaneengesloten opgenomen te worden. Kortdurend zorgverlof gaat in op het moment dat de medewerker dit meldt.

Bij een zeer plotselinge en onvoorziene omstandigheid, hebben medewerkers eerst recht op – volledig betaald – calamiteitenverlof. Na een dag gaat het kortdurend zorgverlof in.

Doorbetaling loon

Medewerkers die kortdurend zorgverlof opnemen hebben recht op ten minste 70 procent van hun loon. Hierbij is het maximum dagloon de bovengrens. De medewerker moet in ieder geval wel minimaal het minimumloon krijgen. Als de medewerker tijdens het verlof zelf ziek wordt – waardoor hij zijn zorgtaken niet kan uitvoeren – stopt het verlof.

Cao en de rol van de ondernemingsraad

Over het recht op kortdurend zorgverlof, de betaling en de duur ervan, kan de cao afwijkende afspraken bevatten, ook ten nadele van uw achterban. Als uw organisatie niet onder een cao valt, kan de bestuurder ook afwijkende afspraken maken met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Het instemmingsrecht geldt bij elke voorgenomen aanpassing van een verlofregeling, volgens artikel 27 lid 1b van de WOR. Let goed op hoe de zorgverlofregeling uitpakt voor uw achterban. Zo kan er worden afgesproken dat verlofdagen worden afgetrokken van vakantiedagen. Medewerkers houden sowieso recht op het minimum aantal wettelijke vakantiedagen. Ook kunt u met de bestuurder afwijkende afspraken maken over de spreiding van het zorgverlof of eventuele (gedeeltelijke) doorbetaling van de medewerker tijdens het zorgverlof.

Als er in de cao al afspraken zijn gemaakt over het zorgverlof, betekent dit niet dat u als OR hier geen rol meer in speelt. Artikel 28 van de WOR bepaalt dat u als OR toeziet op de naleving van de in uw organisatie geldende regels.

Kort of lang?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat medewerkers aansluitend op het kortdurend zorgverlof aanspraak maken op langdurend zorgverlof. Zo kan het gebeuren dat tien verlofdagen niet toereikend is. Langdurend zorgverlof biedt medewerkers de mogelijkheid om zorgtaken voor een langere periode met het werk te combineren, zoals bij een lange en levensbedreigende ziekte.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is bedoeld voor het verzorgen van een zieke partner, naaste, vriend, kind of ouder. Daarnaast moet het gaan om een levensbedreigende ziekte, of iemand uit de omgeving is voor langere tijd ziek of hulpbehoevend. In dat gevoel moet de betreffende medewerker de enige zijn die deze zorg kan leveren. Medewerkers krijgen dan onbetaald deeltijdverlof. Jaarlijks heeft een medewerker in deze situatie recht om per 12 maanden verlof op te nemen gelijk aan 6 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Wanneer het gaat om een medewerker die parttime werkt, heeft deze recht op verlof naar evenredigheid van het aantal contracturen per week. Net als bij het kortdurend verlof, bouwt de medewerker ook vakantiedagen op.