Checklists
Laatst gewijzigd op: 10 oktober 2019

Gevolgen voor medewerkers van een reorganisatie

Een van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad bij een reorganisatie is het in kaart brengen van de gevolgen van de reorganisatie voor uw achterban. Ontvangt u een adviesaanvraag van uw bestuurder over een voorgenomen besluit tot reorganisatie? Gebruik dan deze checklist om de gevolgen van het besluit voor het personeel in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kunt u beoordelen of het sociaal plan wel de gevolgen van de reorganisatie dekt voor uw collega’s.

Ontslag

Een van de zwaarste gevolgen voor medewerkers is gedwongen ontslag. Worden er twintig of meer medewerkers ontslagen in een periode van drie maanden? En is dat vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan is de bestuurder verplicht om de ontslagen te melden bij de vakbonden en het UWV. Dit is geregeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Let er goed op dat de bestuurder zich houdt aan het afspiegelingsbeginsel.

Afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel is wettelijk vastgelegd en bestaat uit een aantal verschillende regels. Aan de hand hiervan bepaalt de bestuurder de volgorde van het ontslag bij het vervallen van arbeidsplaatsen. Deze ontslagvolgorde heeft als doel de leeftijdsopbouw binnen de functie voor en na de ontslagen zoveel mogelijk hetzelfde te houden.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden

Staan er in de arbeidscontracten van uw achterban eenzijdige wijzigingsbedingen? Dan kan de bestuurder proberen om de arbeidsvoorwaarden te versoberen. Denk hierbij aan het krimpen van contracten, het werken volgens een ander rooster of een lager salaris. Het is niet eenvoudig voor uw bestuurder om arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Toch kan de rechter oordelen dat de werkgever een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft hierin, als er sprake is van bedrijfseconomische redenen.

Overplaatsing

Het kan voorkomen dat de bestuurder medewerkers naar een andere locatie of afdeling wil overplaatsen. Controleer ook bij deze maatregel of er een eenzijdig wijzigingsbeding is. Dat maakt het voor de bestuurder eenvoudiger om dit te doen. Let bij overplaatsingen goed op de extra reistijd die het uw achterban kost. Ga ook na of uw organisatie een reiskostenvergoeding biedt en een gedeelte van de reistijd als werktijd beschouwt.

Andere functie

Het komt regelmatig voor bij een reorganisatie dat bepaalde functies komen te vervallen. Uw bestuurder kan een medewerker van wie de functie vervalt alternatieve functies aanbieden. Let wel goed op of de nieuwe functie wel een passende functie betreft.

Toenemende werkdruk

Vaak worden de gevolgen van een reorganisatie voor het personeel dat overblijft onderschat. Door het wegvallen van collega’s, opgeheven functies en voorgenomen kostenbesparingen kan de werkdruk aardig oplopen. Het overgebleven personeel moet met minder handen en budget de organisatie draaiende houden.

Spanning op de werkvloer

Hoe je het ook wendt of keert, een reorganisatie leidt vaak tot hoge spanningen op de werkvloer. De achterban is bang voor het verlies van banen en beginnen vaak daarom zelf te zoeken naar ander werk. Zo kan een reorganisatie, naast de gedwongen ontslagen, ook leiden tot verlies van waardevolle collega’s die eieren voor hen geld kiezen.