Checklists
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2020

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat het private arbeidsrecht geldt voor (de meeste) ambtenaren. De zogeheten eenzijdige aanstelling die voorheen voor ambtenaren gold, is vervallen. Sinds 1 januari 2020 zijn het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao van toepassing. De Wnra heeft dus behoorlijk wat gevolgen voor uw organisatie en achterban. Zorg dat u als ondernemingsraad goed bent op de hoogte bent. Bekijk in deze checklist meer informatie over de Wnra.

Medezeggenschap blijft hetzelfde

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) verandert niet door de Wnra. Dat betekent dat de medezeggenschapsregels, zoals u die ervoor ook beoefende, hetzelfde zijn gebleven als voorheen.

Het verschil tussen medezeggenschap in de private en de publieke sector blijft bestaan, denk aan de bijzondere bepalingen uit artikel 46d en het primaat van de politiek.

Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling

Een ambtenaar krijgt sinds inwerkingtreding van de Wnra in januari 2020 een arbeidsovereenkomst, waarvoor de handtekeningen van de werkgever en de medewerker nodig zijn. Hiervoor kregen deze medewerkers een aanstellingsbesluit waar alleen de overheidswerkgever zijn handtekening onder zette.

De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten (titel 10 van boek 7) zijn van toepassing op de medewerkers.

Ontslag wijzigt

Er is door de Wnra meer ontslagbescherming voor ambtenaren, omdat het private arbeidsrecht geldt. Bij ontslag wegens reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet het UWV vooraf toestemming geven. Bij andere ontslaggronden, moet de werkgever naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Bestuursrechtelijke regels

De Hoge Raad is de hoogste rechter, niet meer de Centrale Raad van Beroep. Medewerkers tekenen geen bezwaar meer aan bij de eigen werkgever en gaan niet meer in beroep bij de bestuursrechter, maar kunnen terecht bij de kantonrechter.

Uitzonderingen

Een aantal groepen is uitgezonderd, voor hen geldt de Wnra niet. Zij behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie. Per groep bestaan hiervoor verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat het een extreem zwaar beroep betreft, of omdat er geen sprake is van ondergeschiktheid. Deze groepen zijn uitgezonderd:

  • de rechterlijke macht;
  • alle defensieambtenaren;
  • alle politieambtenaren;
  • politieke ambtsdragers
  • leden van de Hoge Colleges van Staat
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Cao's

Met de inwerkingtreding van de Wnra zijn er cao’s in de plaats van rechtspositieregelingen gekomen. Deze cao’s worden afgesloten door werkgevers, werkgeversorganisaties en vakbonden, daar heeft u als ondernemingsraad geen rol in. Vraag als ondernemingsraad welke arbeidsvoorwaarden niet in de cao zijn vastgelegd en ga na of u instemmingsrecht heeft op basis van deze checklist.

Ambtenarenwet 2017

De Ambtenarenwet 2017 vervangt de huidige Ambtenarenwet.