Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 september 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Benoemen bestuurder

Heeft de OR zeggenschap over het benoemen van een (interim) bestuurder?

Ja, volgens artikel 30 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de ondernemingsraad adviesrecht over het benoemen, herbenoemen en ontslaan van een bestuurder. In de praktijk betekent dat zowel adviesrecht over het op te stellen vacatureprofiel en de specifieke opdrachtomschrijving voor de nieuwe bestuurder. De huidig bestuurder of toezichthouder moet de OR op tijd betrekken bij het sollicitatieproces, zodat de OR voldoende tijd krijgt om haar advies te formuleren en het advies van de OR nog van wezenlijke invloed kan zijn op het proces en de beslissing tot aanname.

Waar mag de OR dan precies over adviseren?

Het is belangrijk om als OR betrokken te zijn bij het hele proces van werving, selectie en benoeming van de nieuwe (interim) bestuurder. Concreet komt dit op drie belangrijke momenten uit waar uw rol als OR van belang is:

  • Vroeg in het proces is dat bij het vaststellen van de selectieprocedure. Alleen als de OR zich hier al proactief opstelt en kundig onderhandelt met de toezichthouder of de rest van de bestuurders op welke momenten de OR invloed krijgt in de procedure.
  • Midden in het proces is dat bij de opstelling van het profiel voor de nieuwe bestuurder. Hierin worden de eisen bepaald waaraan de kandidaten moeten voldoen. Dit is het beoordelingskader voor sollicitanten van wat wel en wat geen professioneel geschikte kandidaten zijn.
  • Later in het proces is dat bij de selectie van de kandidaten. Het is van groot belang voor de OR dat er ook een persoonlijke match is tussen bestuurder en OR en dat een nieuwe bestuurder ook bereid is de medezeggenschap de ruimte te geven. Probeer daarom een afgevaardigde van de OR zitting te laten nemen in de benoemingsadviescommissie of de sollicitatiecommissie. Kan dat niet, zorg dan dat de OR afgevaardigd is bij het ‘klikgesprek’, het tweede gesprek met belangrijke spelers binnen de organisatie. Het is goed gebruik dat de OR dan ook stevige vragen stelt aan de kandidaten over hun visie op medezeggenschap en omgang met ondernemingsraden.