Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 januari 2020

Achterbanenquête

De meeste ondernemingsraden houden regelmatig een achterbanenquête. Door een enquête te houden onder uw achterban, komt u erachter wat er speelt bij uw achterban. Zo weet u waar de medewerkers in uw organisatie zich mee bezig houden. Ook kunt u met de achterbanenquête input verzamelen over hoe u het OR-werk de afgelopen periode gedaan heeft en waar er nog verbeterpunten zitten. Wilt u met uw OR ook een achterbanenquête houden? Bekijk dan in deze checklist tips en aandachtspunten.

Waarom een enquête

Bepaal van tevoren het doel van de enquête en ga na of er specifieke punten zijn waarover u meer zou willen weten. Is er bijvoorbeeld een belangrijke adviesaanvraag achter de rug en wilt u weten hoe de achterban dit heeft ervaren? Dan zult u hier in de enquête specifiek naar moeten vragen. De enquête moet niet te lang worden, het moet voor de achterban wel gemakkelijk worden gemaakt om deze in te vullen.

Wees kritisch en schrap vragen of onderwerpen die minder belangrijk of relevant zijn voor het doel van de enquête.

Meerkeuze met ruimte voor open vragen

Of u kiest voor meerkeuze of open vragen hangt af van het doel van de enquête. Wilt u vooral feedback en ideeën verzamelen? Kies dan (ook) voor open vragen. Wilt u meten hoe tevreden de achterban is over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld functioneren van de OR, dan kunt u het best kiezen voor meerkeuzevragen. Met meerkeuzevragen kunt u ook gemakkelijk de resultaten verwerken en vergelijken met de resultaten van eerdere jaren.

Kies ervoor om altijd een aantal dezelfde vragen op te nemen, zodat u deze kunt vergelijken met eerdere edities en zo ontwikkelingen in kaart kunt brengen.

Enthousiasmeren om in te vullen

Alleen het maken van een enquête is niet voldoende. U wilt er natuurlijk voor zorgen dat zoveel mogelijk medewerkers die enquête invullen. Zorg dan ook voor een leuke begeleidende brief die de achterban oproept om de enquête in te vullen. Ga ook na of er andere media zijn waarin u meer ruchtbaarheid aan de enquête kunt geven. Bijvoorbeeld op de Facebookpagina, LinkedIn, Intranet of prikborden.

Sluit een oproep tot deelname altijd af met een activerende zin en geef aan wat de deadline is voor deelname.

AVG

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan allerlei regels wat betreft het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Zorg ervoor dat u zich aan deze wetgeving houdt. U mag alleen gegevens gebruiken voor het doel waarmee u ze verzameld heeft. Natuurlijk kunt u de enquête anoniem houden, maar veel online enquête-tools vereisen een mailadres voor deelname. Zorg ervoor dat u zich houdt aan de privacywetgeving.

Evaluatie

Nadat u alle resultaten heeft ontvangen, volgt een belangrijke stap: de evaluatie. Want aan gegevens verzamelen waar  u niet meer doet, heeft u natuurlijk niets. Evalueer de feedback van de achterban, bijvoorbeeld de tevredenheid van de achterban over de OR. Verzamel feedback en formuleer meteen actiepunten indien mogelijk. Maak een verslag en reflecteer ook op de uitkomsten van de enquête.

Terugkoppeling aan achterban

Geef de achterban zo snel mogelijk na de evaluatie terugkoppeling over de enquête. Bedank de medewerkers voor hun deelname, deel de belangrijkste uitkomsten en geef tot slot aan wat u met de feedback gaat doen.