Checklists
Laatst gewijzigd op: 25 maart 2019
benoeming ontslag bestuurder toezichthouder

Instemmingsprocedure: definitief besluit

Als uw bestuurder uw besluit heeft ontvangen over zijn instemmingsverzoek, kan hij overgaan tot het nemen van het definitieve besluit. De inhoud van dit definitieve besluit mag niet afwijken van het voorgenomen besluit dat hij aan uw OR heeft voorgelegd, tenzij jullie daarover afspraken hebben gemaakt. Afhankelijk van het besluit van de ondernemingsraad kunnen er een aantal verschillende situaties ontstaan. Bekijk ze in deze checklist.

Instemming

Als uw ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorgenomen besluit, dan kan het definitieve besluit van de bestuurder erg kort zijn. Hij hoeft slechts te verwijzen naar het instemmingsverzoek en de instemming van de OR.

Geen instemming

Als uw ondernemingsraad niet heeft ingestemd met het voorgenomen besluit, dan kan uw bestuurder het voorgenomen besluit weer intrekken. Dan zal er geen besluitvorming plaatsvinden. Ook kan hij ervoor kiezen om u een nieuw voorgenomen besluit voor te leggen.

Als er een nieuw besluit komt, dan dient de gehele instemmingsprocedure opnieuw doorlopen te worden.

Vervangende instemming

Het kan ook voorkomen, dat uw ondernemingsraad geen instemming heeft gegeven, maar de bestuurder daar geen genoegen mee neemt. Hij kan er dan voor kiezen om naar de kantonrechter te stappen voor vervangende instemming. Uw bestuurder mag geen definitief besluit nemen of uitvoeren, voordat hij toestemming van de kantonrechter krijgt. Hiervoor is een procedure bij de kantonrechter noodzakelijk.

Vervangende instemming regelen is niet zo eenvoudig. Artikel 27 lid 4 van de WOR bepaalt dat de kantonrechter slechts toestemming geeft, als het besluit van de OR onredelijk is of als het voorgenomen besluit van de bestuurder nodig is wegens zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

Geen instemming én geen vervangende instemming

Als zowel de ondernemingsraad als de kantonrechter geen brood zien in het voorgenomen besluit van de bestuurder, mag de bestuurder geen definitief besluit nemen en kan hij het besluit niet uitvoeren. Doet hij dit toch? Dan dient uw ondernemingsraad tijdig de nietigheid van dit besluit in te roepen.

Let op: u dient de nietigheid van het besluit binnen een maand in te roepen, nadat de bestuurder zijn besluit heeft medegedeeld. Gebruik hiervoor dit model.