Checklists
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2019

Ondernemingsraad & thuiswerken

Thuiswerken is voor veel werknemers een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde en wordt steeds gebruikelijker. Natuurlijk staat dit los van crisissituaties zoals tijdens de coronapandemie, wanneer thuiswerken noodzakelijk is. De Wet flexibel werken faciliteert thuiswerken. Werknemers kunnen door deze wet eenvoudig een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Maar waar moet u als ondernemingsraad op letten als steeds meer medewerkers thuis gaan werken? En van welke rechten kunt u zelf ook gebruikmaken? Bekijk deze checklist om te zien wat u als OR kunt doen en op welke aspecten u moet letten.

Controleer de cao

Kijk in de voor uw organisatie geldende cao. In sommige cao’s is een thuiswerkregeling opgenomen. Deze thuiswerkregeling kan een beperking opleggen aan het maximaal aantal dagen dat thuisgewerkt mag worden. Ook kan hierin staan voor welke vergoedingen thuiswerkers in aanmerking komen.

Instemmingsrecht risico inventarisatie

Als er steeds meer medewerkers thuis gaan werken, dan verschuift er ook wat in de risicofactoren als het gaat om (bedrijfs)ziekten. Niet iedere thuiswerkende medewerker kan bijvoorbeeld even gemakkelijk stoppen met werken. Sommige medewerkers krijgen het gevoel dat ze altijd bereikbaar moeten zijn. Zij lopen meer risico op een burn-out. Het gezamenlijke ritme van op een bepaalde plaats en tijd met elkaar werken kan daarin beschermend werken. Ook managers spelen hierin een belangrijke rol. Controleer of de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet worden aangepast in verband met het stijgende aantal thuiswerkers. U heeft dan instemmingsrecht op grond van artikel 27 van de WOR lid 1.

Instemmingsrecht controlesysteem

De leidinggevende staat voor thuiswerkers op afstand. Hierdoor ziet hij de werknemer niet meer dagelijks en moet hij op afstand beoordelen of het werk goed gedaan wordt. Dit kan tot gevolg hebben dat uw organisatie besluit tot een nieuwe regeling over personeelscontrolesystemen. Daarover heeft u als OR instemmingrecht volgens artikel 27 WOR, eerste lid.

Adviesrecht bij investering

Medewerkers die thuiswerken communiceren veelal telefonisch of digitaal. Dit moet goed geregeld zijn. Soms moet er een belangrijke technologische voorziening komen of worden gewijzigd. Automatiseringsbeslissingen kunnen door hun complexe aard en ingrijpende sociale gevolgen vaak worden aangemerkt als een belangrijke wijziging voor de organisatie of in de werkzaamheden. Ook kan het gaan om een belangrijke investering of de invoering van een technologische voorziening. In alle vier deze gevallen heeft u adviesrecht.

Instemmingsrecht werkoverleg

Als werknemers steeds meer gaan thuiswerken dan heeft dat invloed op het contact met collega’s. Toch is dit persoonlijke contact wel belangrijk. Hiervoor moet een oplossing komen, bijvoorbeeld door social media, een werkoverleg of beleidsdagen te organiseren. Dit kan leiden tot een wijziging of intrekking van de regeling op het gebied van werkoverleg. Daarover heeft u instemmingsrecht (artikel 27 WOR).

Instemmingsrecht arbeidsomstandigheden

Als er veel wordt thuisgewerkt, moet de werkplek thuis hier ook op ingericht zijn. Zijn er voldoende technische en ergonomische voorzieningen om goed en gezond thuis te werken? Let als OR op de arbeidsomstandigheden voor thuiswerkers. Ook een regeling op dit gebied is instemmingsplichtig.

Verhuizen?

Het kan voorkomen, dat zoveel medewerkers gaan thuiswerken, dat het kantoorpand steeds minder wordt gebruikt. Op dat moment kan de organisatie besluiten te verhuizen naar een kleiner pand om kosten te besparen. Gaat uw organisatie naar een andere locatie verhuizen? Dan heeft u instemmingsrecht volgens artikel 25, lid 1 WOR.