Checklists
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2019

Relevante wetgeving naast WOR

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de veruit de meest gebruikte wet voor OR-leden. Toch is deze niet de enige die van belang is voor uw OR-werkzaamheden. Een groot aantal andere wetten geeft de OR bevoegdheden. Gebruik deze checklist om te zien welke andere wetgeving van invloed is op werk en verantwoordelijkheden binnen de ondernemingsraad.

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk wetboek zijn de volgende rechten vastgelegd:

  • Het enquêterecht (Titel 7, boek 2). Bij vermeend wanbeleid door uw bestuurder kan een vakorganisatie een onderzoek vragen door de Ondernemingskamer. Daarvoor vraagt de vakbond schriftelijk advies aan de OR. De ondernemingsraad moet dus over het voornemen van de vakbond worden gehoord en in de gelegenheid worden gesteld daarover zijn advies uit te brengen. Overigens heeft de OR zelf geen enquêterecht, wel zijn er gevallen bekend waarin de OR enquêterecht werd verleend.
  • Het recht op aanbeveling van nieuwe toezichthouders, zoals leden van de raad van commissarissen (RvC) of de raad van toezicht, inclusief het recht op bezwaar (Boek 2, artikel 153-165, 263-275).

Wet melding collectief ontslag

In deze wet wordt de rol van de OR bij reorganisaties bevestigd. Indien binnen drie maanden meer dan 20 werknemers ontslagen gaan worden, is de bestuurder verplicht dit te melden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarbij moet de bestuurder ook vermelden of er een OR is en wat die geadviseerd heeft op basis van artikel 25 van de WOR. Deze regels zijn vastgelegd in artikel 4 van de Wet melding collectief ontslag.

Het UWV zal het verzoek van uw bestuurder om toestemming tot opzegging van arbeidsovereenkomsten van werknemers pas in behandeling nemen, als uit een schriftelijke verklaring van uw bestuurder blijkt dat de ondernemingsraad is geraadpleegd.

Arbeidsomstandighedenwet

Deze wet regelt speciaal op het terrein van arbeidsomstandigheden:

  • Het recht op overleg met de werkgever;
  • Het recht om met de Inspectie te praten, zonder dat daar anderen bij zijn;
  • Het recht op informatie van werkgever, arbodienst en Inspectie;
  • De rechten rond het contracteren van een arbodienst;
  • Het recht op instemming preventiemedewerker;
  • Het recht op overleg met de bedrijfsarts;
  • Samenwerking met de preventiemedewerker.

Arbeidstijdenwet

Deze wet bepaalt dat uitbreiding van de werktijden – binnen vastgestelde grenzen – uitsluitend kan in overleg met de OR. Een goed voorbeeld is werken op zondag. In principe is uw bestuurder bij wet verplicht het werk zo te organiseren dat werknemers op zondag geen arbeid verrichten, tenzij dit uit de aard van het werk voortvloeit. Als de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken dan mag uw bestuurder hiervan afwijken, maar daarvoor moet hij wel eerst overeenstemming bereiken met de OR.

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van ongelijke behandeling, dan meldt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit ook aan de ondernemingsraad.

Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

Met deze wet in de hand kan de OR de loontechnische dienst vragen een rapport uit te brengen aan de OR wanneer de werkgever niet voldoet aan zijn wettelijke loonverplichtingen.