Checklists
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2019

Second opinion bedrijfsarts

Alle medewerkers hebben recht op een second opinion van een tweede bedrijfsarts. Zo bepaalt de Arbowet. Hoe gaat dit in zijn werk en wat moet u hier als ondernemingsraad over weten? Gebruik deze checklist om te zien wat de spelregels zijn als het gaat om de second opinion van een tweede bedrijfsarts.

Instemmingsrecht

Het arbocontract is instemmingsplichtig. In het contract met een arbodienst staat wie de second opinion verricht. Zorg als OR dat dit goed is geregeld. De tweede bedrijfsarts moet iemand zijn in wie werknemers vertrouwen hebben. Let bij uw keuze op de specifieke kennis van de (eerste en tweede) bedrijfsarts over de sector en veelvoorkomende beroepsziektes.

Second opinion

De wettelijke regels omtrent het raadplegen van een andere bedrijfsarts zijn vastgelegd in artikel 2.14d van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Medewerkers hebben het recht een tweede bedrijfsarts te raadplegen als zij twijfelen ‘aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies’. Deze tweede bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn binnen de arbodienst of het bedrijf waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is.

Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen bij een bedrijfsarts. Twijfelt de bestuurder aan het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kan hij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Aanvragen

Als een medewerker een second opinion wil aanvragen, dient hij of zij naar de bedrijfsarts te gaan. Die verwijst de medewerker door naar de andere bedrijfsarts die in het arbocontract staat. Zijn er meerdere gecontracteerde bedrijfsartsen, dan is de keuze aan de medewerker. Het kan ook voorkomen dat de eerste bedrijfsarts een second opinion als optie aanbiedt aan de medewerker. De medewerker is in dat geval niet verplicht om hiermee in te stemmen.

In principe is de eerste bedrijfsarts verplicht het verzoek van de medewerker om een second opinion te honoreren. Uitzondering is als de bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om dit verzoek af te wijzen. Hij moet deze argumenten dan ook aan de betreffende medewerker kenbaar maken.

Informatieoverdracht

De eerste bedrijfsarts is verplicht alle relevante beschikbare informatie over de bedrijfsomstandigheden en bedrijfsinrichting aan de tweede bedrijfsarts over te dragen. Alle relevante informatie over de medewerker zelf, kan de eerste bedrijfsarts alleen overdragen aan de tweede bedrijfsarts als de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. De tweede bedrijfsarts kan wel besluiten aanvullende informatie te vergaren.

De kosten voor de second opinion zijn voor de werkgever. Alleen als de medewerker kiest voor een bedrijfsarts met wie geen contract is afgesloten, dient hij of zij zelf de kosten te dragen.

Anoniem?

De second opinion is anoniem, de bestuurder kan niet zien welke medewerker een second opinion heeft aangevraagd. Wel staat op de factuur natuurlijk vermeld om hoeveel second opinions het gaat.