Checklists
Laatst gewijzigd op: 18 februari 2020

Stimulerende taak OR

Naast rechten zoals het instemmingsrecht en het adviesrecht heeft de ondernemingsraad ook een aantal plichten. Zo heeft de ondernemingsraad een stimulerende en bevorderende taak, waar het gaat over diverse aspecten van het sociaal beleid binnen de onderneming. Dit geldt met name voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Deze zorgtaak is opgenomen in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Gebruik deze checklist om te zien wat uw zorgplicht inhoudt.

Kracht van de wet

Volgens artikel 28 WOR heeft de OR op het gebied van een aantal verschillende onderwerpen een ‘bevorderende functie’. Het gaat dan met name over het opkomen voor de belangen van de achterban en het beschermen van haar rechten. Helaas is het wetsartikel niet erg duidelijk. Er wordt niet uitgelegd hoe de OR deze bevorderende taken moet uitvoeren. Het is aan u hoe u hier invulling aangeeft. De bevorderende taak van de OR is opgedeeld in 4 categorieën.

Arbo

Hierbij gaat het om het naleven van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden van medewerkers. Feedback van uw achterban is bij dit onderwerp onontbeerlijk. Maak eens gebruik van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Voeg daarbij wel altijd een begeleidende e-mail of brief aan toe. Leg daarin uit waarom het onderzoek gehouden wordt en wat u met de gegevens gaat doen. Dit verhoogt de bereidheid van medewerkers om de enquête in te vullen.

Download hier de modelbrief voor de begeleidende brief bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Regeling van de arbeid

Het bevorderen van werkoverleg en het overdragen van bevoegdheden zorgt ervoor dat medewerkers zoveel mogelijk betrokken bij de regeling van de arbeid van hun desbetreffende afdeling. Zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden. Het besluitvormingsproces in de organisatie moet niet te ingewikkeld zijn én de medewerkers moeten er invloed op kunnen uitoefenen via de medezeggenschap.

Gelijke behandeling

Het is de (mede-)verantwoordelijkheid van de OR om zorg te dragen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie. Ook geldt de bevorderende taak voor het aannemen van gehandicapten en minderheden. De ondernemingsraad kan in overleg met de ondernemer en de achterban het College van de Rechten van de Mens vragen om te onderzoeken of binnen de onderneming verboden onderscheid wordt gemaakt. Ook leeftijdsdiscriminatie valt onder verboden onderscheid. Het oordeel van het College van de Rechten van de Mens is niet bindend maar wel gezaghebbend.

Milieu

Het gaat hierbij om het wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen om de zorg voor het milieu te verbeteren. Denk ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een actueel onderwerp dat ook kan leiden tot wijzigingen in (milieu)beleid en organisatiewijzigingen.

Gebruik uw Initiatiefrecht

Over bovenstaande onderwerpen die onder uw zorgtaak vallen, kunt u informatie opvragen bij de bestuurder aan de hand van uw actief informatierecht. Ook kunt u het initiatiefrecht gebruiken om een voorstel te doen.

Wilt u een initiatiefvoorstel doen aan uw bestuurder? Gebruik dan deze checklist voor een zo soepel mogelijke procedure.