Nieuws
Publicatiedatum: 19 maart 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

UWV betaalt 90% loon bij tijdelijk onvoldoende werk

Het kabinet heeft op 17 maart de tijdelijke maatregel Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) aangekondigd vanwege de corona-crisis. Deze vervangt de bestaande deeltijd-WW-regeling, de zogenaamde Werktijdverkorting (Wvt), waarop bijna 80.000 werkgevers een beroep hebben gedaan. Werkgevers kunnen met de NOW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% van werknemers met een vast, tijdelijk en flexibel contract, inclusief oproepkrachten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Zelfs uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen voor tenminste drie maanden met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens drie maanden.

Noodfonds

Werkgevers die te lijden hebben onder de effecten van de corona-crisis, door een wegvallende omzet, kunnen een beroep doen op het noodfonds. Het UWV keert tijdelijk maximaal 90% uit van de loonkosten uit bij aantoonbare omzetdaling door corona. De tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens drie maanden. Voorwaarden voor de suppletie zijn dat de werkgever de werknemers niet ontslaat en het loon blijft doorbetalen. Of de werknemers wel of niet werken, is geen issue, volgens de website van de overheid. Dat betekent dat werkgevers die getroffen zijn door de corona-maatregelen het maximale kunnen aanvragen en de werknemers toch wat achterstallige klussen kunnen laten doen.

Oude Wvt-aanvraag

Misschien heeft jouw werkgever al een Wvt-aanvraag gedaan die nog niet is toegekend, dan wordt deze automatisch beschouwd als een aanvraag voor de NOW. De Wvt-regeling is gestopt omdat deze niet snel genoeg was en niet goed toepasbaar op de uitzonderlijke situatie rond de coronacrisis. Is er al wel een vergunning voor werktijdverkorting verleend, dan blijft deze van kracht. Bij verlenging kan de werkgever overstappen naar de nieuwe regeling. Vroege aanvragers hebben dus een beetje pech: zij vallen nog onder de oude voorwaarden voor maximaal 70% tegemoetkoming.

Nieuwe NOW-aanvraag

Op dit moment kan de werkgever nog geen NOW-aanvraag indienen. Dat is technisch nog niet mogelijk. Straks gaat de aanvraag via het UWV. Wel is duidelijk dat elk omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. Voor werknemers die onder de oude en de nieuwe regeling vallen geldt dat de werkgever hun loon volledig doorbetaald, maar dat de werkgever een collectieve deeltijd-WW ontvangt van het UWV. Werknemers verbruiken met de nieuwe NOW-regeling hun WW-rechten niet omdat deze regeling losstaat van de WW. Bij de oude regeling was dit wel het geval. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Voorwaarden

Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Bovendien verplicht hij zich tot volledige loondoorbetaling. De andere voorwaarden tot een aanvraag zijn:

  • de aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
  • de aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die later verlengd kan worden, zij het onder aanvullende eisen;
  • de regeling geldt alleen voor omzetdalingen sinds 1 maart 2020;
  • de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en maximaal 90% van de loonsom.

Uitwerking

Dit is hoe de regeling straks wordt uitgewerkt:

  • de tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van het ingeschatte omzetverlies;
  • het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
  • achteraf stelt het UWV vast wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
  • voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist;
  • bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming volgt een correctie wanneer de loonsom tussentijds is gedaald.

Rol van de OR

Natuurlijk is het belangrijk dat de ondernemingsraad goed geïnformeerd wordt over alle gevolgen die de corona-maatregelen hebben voor de organisatie. Er geldt echter geen advies- of instemmingsrecht bij de NOW-aanvraag. Wel heeft de OR formeel instemmingsrecht bij het eventueel aanpassen van de werktijden als gevolg van werktijdverkorting.