Nieuws
Publicatiedatum: 30 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
arbo

Voortaan ook visie werkgever en werknemer nodig op wijziging re-integratieplan

Vanaf 1 juli moeten werkgevers en werknemers ook allebei hun visie verwoorden bij de evaluatie en wijzigingen van het plan van aanpak bij re-integratie na arbeidsongeschiktheid. Daarvoor heeft Minister Karien van Gennip onlangs de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar gewijzigd. Dit moet ervoor zorgen dat er meer consensus ontstaat over de inspanningen van beide partijen bij re-integratie. 

Plan van aanpak 

Als de bedrijfsarts of arbodienst in de probleemanalyse vaststelt dat er nog mogelijkheden zijn voor terugkeer naar het werk voor een ziekgemelde werknemer, dan is de werkgever samen met de werknemer verplicht binnen twee weken na die analyse een plan van aanpak op te stellen. Dat wordt schriftelijk vastgelegd. De werkgever is verplicht direct een afschrift van het plan te verstrekken aan de werknemer, de verzuimbegeleider en de bedrijfsarts of arbodienst. 

Onderdelen  

Volgens de Regeling procesgang bevat het plan van aanpak bevat in ieder geval de volgende onderdelen:  

  • activiteiten die werkgever en werknemer ontplooien en die zijn gericht zijn op het weer aan de slag gaan, met de daarbij behorende (tussen)doelen en termijnen; 
  • afspraken over periodieke evaluatiemomenten van het plan van aanpak en de visie van de werkgever en werknemer hierop, inclusief een verplichte evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar; 
  • aanwijzing van een verzuimbegeleider die het contact onderhoudt tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts of arbodienst. 

Aanpassing  

De werkgever zorgt dat de bedrijfsarts of arbodienst de werknemer regelmatig kan horen over het verloop van de (on)geschiktheid tot het verrichten van arbeid. Als de evaluatie van het plan van aanpak of de bedrijfsarts of arbodienst aangeven dat het plan van aanpak aangepast moet worden, vraagt de werkgever de bedrijfsarts of arbodienst hierbij om advies.