Checklists
Laatst gewijzigd op: 14 september 2020
Arbeidsbeperkten

Werknemer met arbeidsbeperking: regelingen voor werkgevers

Mensen met een arbeidsbeperking moeten zo veel mogelijk mee kunnen doen met de rest van de maatschappij. Zo ook op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn veel verschillende initiatieven, regelingen en geldpotjes. In deze checklist geven we een overzicht van de mogelijkheden voor de werkgever om arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Participatiewet. Iedereen die wel kan werken maar hier ondersteuning bij nodig heeft, valt onder deze wet. De Participatiewet is een samenvoegsel van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De uitvoering van de Participatiewet ligt voor een groot deel bij de gemeente, maar het UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong. De indicering van de Wsw voor nieuwe werknemers door het UWV is gestopt, wel blijven er herindicaties voor werknemers die al een indicatie hebben.

SW-bedrijven & Banenafspraak

SW staat voor sociale werkvoorziening. SW-bedrijven bieden mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking een beschermde werkplek aan. Op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er de mogelijkheid voor deze mensen om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Mensen die werken bij een SW-bedrijf, kunnen vaak geen ‘normale’ baan vervullen. Met de Banenafspraak wil de overheid voor arbeidsbeperkten toch zo veel mogelijk normale arbeidsplaatsen creëren. De Banenafspraak is vanaf 11 april 2013 van kracht.

Doelgroepregister

UWV bepaalt of een werknemer onder de Participatiewet valt. Deze mensen worden bijgehouden in het doelgroepregister. Je kunt in dit register opzoeken of een sollicitant of werknemer onder de Participatiewet valt. Hier kunt u het doelgroepregister vinden.

Korting

Staat een werknemer in het doelgroepregister? Dan kan de werkgever subsidie of korting ontvangen. Bijvoorbeeld op de Wia/Wao- en Ww-premie. Met de regelhulp financieel CV van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u berekenen op welke korting u recht heeft. Deze regelhulp is gratis en kunt u hier vinden.

Quotum

De Banenafspraak kent een zogeheten quotumregeling. Werkgevers met ongeveer 25 fulltime werknemers of meer (40.575 uitbetaalde uren) moeten een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of inlenen. Dit quotum wordt voor de werkgever bepaald met een vastgesteld quotumpercentage. Als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij hun jaarlijkse monitor ontdekt dat een organisatie niet aan het quotum voldoet, dan kan er een boete volgen. Voorlopig is dit nog niet aan de orde, want de quotumheffing is uitgesteld tot 2022.

Advies

Vaak is er binnen een organisatie geen kant- en klare functie voor arbeidsbeperkten. Door middel van job crafting is het misschien mogelijk nieuwe functies te creeëren. Vaak door specifieke taken uit het reguliere takenpakket van vaste medewerkers te halen. Bij het werkgeversservicepunt van het UWV kunt u gratis advies krijgen over het vormgeven van een inclusieve arbeidsorganisatie. Het advies richt zich voornamelijk op eenvoudige werkzaamheden in uw al bestaande werkprocessen. Deze combineert het servicepunt tot een nieuw takenpakket. Vervolgens dragen zij voor deze nieuwe functies geschikte kandidaten aan uit de doelgroep.

OR en diversiteit

De ondernemingsraad heeft een wettelijke plicht om te bevorderen dat arbeidsbeperkten en minderheden een kans krijgen binnen de organisatie (artikel 28 lid 3 WOR). Juist nu diversiteit en inclusiviteit steeds meer aandacht krijgen in de maatschappij is het belangrijk om deze taak uiterst serieus te nemen. Als uw OR in de organisatie ruimte ziet voor het aannemen van arbeidsbeperkten, is het goed om hier met de bestuurder over in gesprek te gaan. Op deze manier bent u als OR pro-actief en geeft u richting aan uw taak als werknemersvertegenwoordiging.