Checklists
Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2023
NVP Sollicitatiecode

Hoe kies je een uitzendbureau dat zich aan de regels houdt?

Soms komen er signalen bij de OR binnen dat de organisatie werkt met schimmige uitzendbureaus. Bijvoorbeeld als uitzendkrachten veel te lange werktijden moeten maken of overwerk moeten doen zonder betaling. Ga dan meteen met de bestuurder in overleg en geef aan dat niet alleen uitzendbureaus in de problemen kunnen komen als ze de wet overtreden, maar ook de organisaties die uitzendbureaus inschakelen. Als zo’n gesprek tot niets leidt, dan kan de OR altijd nog naar de Inspectie stappen en een melding doen van een vermoeden van bepaalde misstanden. Deze checklist helpt jouw bestuurder om een uitzendbureau te kiezen die zich aan de regels houdt.

Is het uitzendbureau geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

Uitzendbureaus die in Nederland werken, moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij die registratie moet ook staan dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen. De werkgever is wettelijk verplicht om dit te controleren via de ‘Waadi-check’ op de website van de Kamer van Koophandel. De werkgever controleert dit door het KvK-nummer van het uitzendbureau in te vullen. Komen het KvK-nummer op de offerte en factuur van het uitzendbureau met elkaar overeen?

Check of het uitzendbureau gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid

Heeft het uitzendbureau het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA)? Dan beperkt de werkgever het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonheffingen en btw. Check ook of de cao iets zegt over het verplicht zakendoen met uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn.

Is een uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?

Brancheorganisaties stellen kwaliteitseisen aan hun leden en controleren of zij de cao naleven. Lidmaatschap van een brancheorganisatie is een aanwijzing dat de werkgever zakendoet met een betrouwbaar uitzendbureau.

Worden de uitzendkrachten goed genoeg betaald door een uitzendbureau?

Een uitzendbureau bepaalt zelf welk uurtarief het hanteert, maar moet de uitzendkrachten wel genoeg betalen – in ieder geval het minimumloon en het bijbehorende vakantiegeld. Verder moeten uitzendkrachten, zo is te lezen in de cao voor uitzendkrachten, dezelfde beloning krijgen als werknemers die bij een organisatie in dienst zijn en hetzelfde werk doen. Als uitzendkrachten te weinig betaald krijgen, kunnen ze de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Daarom is het belangrijk dat de werkgever het uitzendbureau informatie geeft over onder andere: het brutoloon, toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren, loonsverhogingen en onkostenvergoedingen. Deze regelingen moeten meegenomen worden in het uurtarief dat de werkgever met het uitzendbureau afspreekt. De werkgever moet het uitzendbureau ook om een schriftelijke garantie vragen dat de uitzendkrachten de juiste beloning krijgen.

Factureert het uitzendbureau op de juiste wijze?

Onthoud dat facturen moeten voldoen aan een paar wettelijke eisen. Als een uitzendbureau zich niet aan de juiste regels houdt, zie je dat vaak aan onduidelijke en onjuiste facturen. Op een goede factuur staat: een KvK-nummer, een btw-nummer en een volledig adres.

Heeft het uitzendbureau een geblokkeerde bankrekening?

De werkgever moet checken of het uitzendbureau of het een g-rekening (geblokkeerde rekening) heeft. Je herkent een g-rekening aan de eerste 2 nummers van het bankrekeningnummer: 99. In een IBAN-code zijn dit het 10e en het 11e karakter. Het uitzendbureau kan het saldo op de g-rekening alleen gebruiken om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. De betaling op de g-rekening van het uitzendbureau kan je onder voorwaarden vrijwaren van de gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor de loonheffingen en btw die het uitzendbureau verschuldigd is.

Controleer de identiteit van de uitzendkrachten

Weet de werkgever wie er bij jullie op de werkvloer staat? De werkgever is verplicht om van tevoren de identiteit van uitzendkrachten te controleren om fraude, zoals belastingfraude en identiteitsfraude te voorkomen. Als hij de identiteit van uitzendkrachten niet regelmatig controleert, riskeert hij een boete. Het is belangrijk om te checken of iedere uitzendkracht een origineel identiteitsbewijs bij zich heeft als hij of zij voor je aan het werk is. Je kunt de identiteit van de uitzendkracht controleren door te vragen om een geldig, origineel identiteitsbewijs. Laat de uitzendkracht zijn of haar handtekening zetten en vergelijk dit met de handtekening op het identiteitsbewijs.

Is er een gezonde en veilige werkplek voor de uitzendkrachten?

De werkgever moet er samen met het uitzendbureau voor zorgen dat ze gezond en veilig kunnen werken. Als een uitzendkracht een ongeluk op de werkplek krijgt, is de opdrachtgever verantwoordelijk. Ga goed na of je de arbeidsrisico’s binnen je organisatie kent en of je de juiste maatregelen neemt.

Werkt de uitzendkracht legaal in Nederland?

De werkgever moet controleren of de uitzendkrachten in Nederland mogen werken – eventueel met een werkvergunning. Als er iets niet klopt aan de vergunningen, krijgt de werkgever een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uitzendkrachten mogen vrij in Nederland werken als ze:

  • de nationaliteit van een EER-land of Zwitserland hebben;
  • de bovenstaande nationaliteit hebben én een paspoort met een officiële sticker met de tekst: ‘Arbeid wel toegestaan: tewerkstellingsvergunning niet vereist’, óf
  • een verblijfsvergunning met een Aanvullend document waarop staat dat arbeid is toegestaan (een ‘Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid’).

In alle andere gevallen moet het uitzendbureau een tewerkstellingsvergunning (TWV) van het UWV hebben. Het uitzendbureau vraagt zo’n vergunning aan op naam van de buitenlandse werknemer. Die mag daarmee binnen het bedrijf het werk doen dat op de werkvergunning staat. De werkgever moet het uitzendbureau om een kopie van deze vergunning vragen en bewaart deze, samen met het identiteitsbewijs van de uitzendkracht, in zijn administratie. Dit is verplicht volgens de Wet arbeid vreemdelingen (artikel 15, lid 2 en lid 4). Let op: als er geen geldige vergunning is, riskeert de werkgever een boete. Als het uitzendbureau de vergunning niet heeft aangevraagd, moet hij dat alsnog doen bij het UWV of IND. Een buitenlandse werknemer mag pas beginnen met werken als de werkgever of de werknemer de werkvergunning heeft gekregen.