Nieuws
Publicatiedatum: 14 september 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR
Gelijke betaling

Groei aantal vrouwelijke bestuurders blijft achter

Het aandeel vrouwelijke topbestuurders bij beursgenoteerde organisaties stagneert omdat er nog te weinig aandacht wordt besteed aan gendergelijkheid in het bedrijfsleven. Daarnaast controleren werkgevers niet of nauwelijks hoe het zit met de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de eigen organisatie. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de jaarlijkse Female Board Index, die het aandeel vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij 88 Nederlandse beursondernemingen in kaart brengt en het onderzoek van I&O Research, dat voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitzocht hoe werkgevers zich inspannen voor gendergelijk belonen.

Stagnatie

Na enkele jaren van groei is het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders gestabiliseerd. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 38% naar 39% en het percentage vrouwelijke bestuurders bleef voor het tweede jaar op een rij gelijk (15%). Toch is dit is nog geen evenwichtige man-vrouwverhouding. Sinds 2022 geldt een wettelijk quotum van minimaal 33% vrouw en 33% man in de raden van commissarissen (rvc) van de beursondernemingen. Op dit moment voldoen er van de 88 beursgenoteerde ondernemingen 79 aan het voorgestelde wettelijk quotum.

Aandacht voor genderdiversiteit verslapt

De groei van het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft ook achter: In 2020 was 28% van de nieuwe bestuurders een vrouw, en dit is in 2023 gedaald naar 13%. Van de dertig nieuwe bestuurders waren er vier een vrouw. Verder hebben 61 ondernemingen geen vrouw in de raad van bestuur, terwijl ze het afgelopen jaar wel 14 nieuwe bestuurders benoemden. Volgens Prof.dr. Mijntje Lückerath-Roversis, Hoogleraar Corporate Governance bij TIAS School for Business and Society en Tilburg University, lijkt het alsof de aandacht voor genderdiversiteit in de raad van bestuur aan het verslappen is, waardoor ‘het beoogde vliegwieleffect dat meer vrouwen in de raad van bestuur zou moeten leiden tot meer vrouwen in de raad van bestuur vooralsnog uitblijft’.

Gendergelijkheidsplan

Volgens Emma Lok, directeur-bestuurder bij Women Inc, doen organisaties met meer dan honderd werknemers er goed aan om een gendergelijkheidsplan op te stellen. Hierin moeten volgens haar meerdere onderwerpen samenkomen, zoals: het aanpakken van de loonkloof en het werken aan een gelijke verhouding tussen vrouwen en mannen in besluitvormende posities.

Rol OR

De OR kan gendergelijkheid op de werkvloer stimuleren door invloed uit te oefenen op het beloningssysteem waar de hoogte van het salaris op is gebaseerd. Daarin heeft de OR instemmingsrecht. Het beloningssysteem mag geen onderscheid maken in de beloning tussen mannen en vrouwen, conform de Algemene wet gelijke behandeling.