Nieuws
Publicatiedatum: 6 juni 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Delen verlofdagen op agenda OR

Dertig procent van de werkende mantelzorgers neemt regelmatig een vakantiedag op om hun zorgtaken te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit cijfers van het Sociaal Culureel Planbureau (SCP). De Rijksoverheid start nu met een proef waarbij haar werknemers bovenwettelijke verlofdagen met collega’s kunnen delen. De proef bij de Rijksoverheid wordt de komende tijd uitgewerkt en er zal ook met vakbonden en medezeggenschapsorganen overlegd worden over het vormgeven van de nieuwe regeling.

Helpende hand voor mantelzorgers
Collega’s kunnen elkaar een helpende hand toereiken door verlofdagen uit te wisselen met iemand die meer tijd nodig heeft voor bijvoorbeeld mantelzorg. Er is al kort en langdurig zorgverlof mogelijk, maar soms schiet dit te kort, bijvoorbeeld bij onverwachte zorgsituaties.

Taak voor de medezeggenschap
De wet biedt momenteel al de mogelijkheid om boventallige vrije dagen af te staan aan een collega, maar nog bijna geen organisaties maken hiervan gebruik. Juist in deze tijd, waarbij de samenleving vergrijst en veel mensen een beroep moeten doen op mantelzorg, is het een taak voor de ondernemingsraad om het vrijwillig uitwisselen van verlof en de invulling hiervan op de agenda met de bestuurder te zetten. Let daarbij op het volgende: het uitwisselen van verlofdagen mag uitsluitend op vrijwillige basis gebeuren, dus de werkgever heeft niet het recht werknemers te verplichten dagen af te staan.  Bovendien heeft de OR instemmingsrecht rondom vakantieregelingen. Daaronder valt ook een regeling rondom het delen van vakantiedagen.