Checklists
Laatst gewijzigd op: 12 januari 2022
OR

Verschil tussen een COR, GOR en gemeenschappelijke OR

Als eerst goed om te weten: de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het instellen van een COR, GOR of Gem. OR niet verplicht. Het is aan de organisatie te bepalen of de instelling van een van deze medezeggenschapsstructuren bevorderlijk is voor een goede toepassing van de rechten en plichten die een OR heeft. Hieronder de verschillen kort toegelicht.

COR

Binnen erg grote organisaties, met meerdere vestigingen of ondernemingen kan het nuttig zijn om naast ondernemingsraden voor de ‘losse’ onderdelen de medezeggenschap centraal te organiseren. Dat kan door middel van een centrale ondernemingsraad (COR). Dat is een overkoepelende ondernemingsraad van de verschillende organisaties binnen een concern. De verschillende organisaties hebben zelf allemaal een eigen ondernemingsraad (OR) en de COR vertegenwoordigt dus deze verschillende OR’en op het hoogste niveau in de organisatie. De COR is alleen bevoegd om zaken die de verschillende ondernemingen allemaal of voor een deel van de ondernemingen treft, te behandelen. Individuele zaken voor één van de ondernemingen is geen zaak van de COR.

GOR

Een GOR betekent groepsondernemingsraad. Wanneer er binnen een organisatie bepaalde onderdelen zijn met elk een eigen ondernemingsraad, maar met een grote mate van samenhang onder gemeenschappelijke leiding, dan kan het nuttig zijn om een GOR in te stellen. In een GOR zitten OR-leden uit de daaronder vallende ondernemingsraden. Er is hier, net als bij de COR, sprake van getrapte medezeggenschap omdat de leden van de GOR niet rechtstreeks door het personeel gekozen worden, maar worden afgevaardigd door de onderliggende OR’en. Het grote verschil tussen een GOR en een COR is dat een GOR een deel van de koepelorganisatie beslaat, meestal een divisie, terwijl een COR op het allerhoogste niveau binnen de organisatie opereert en dus gaat over concern brede onderwerpen.

Voorbeeld
Om bovenstaande wat te verduidelijken: een koepelorganisatie bestaande uit 15 ondernemingen kan een centrale OR hebben voor alle 15 vestigingen en een GOR voor bijvoorbeeld vijf van deze ondernemingen.

Gem. OR

Bij een gemeenschappelijke ondernemingsraad is er geen sprake van een aparte OR per vestiging of onderneming. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elk of een aantal organisatieonderdelen of vestigingen gezamenlijk in de Gem. OR. Deze structuur is alleen succesvol als de verschillende bedrijfsonderdelen dezelfde belangen hebben, en dus niet te veel van elkaar verschillen. Ook moeten de verschillende onderdelen onder hetzelfde bestuur vallen. Wanneer er sprake is van een gemeenschappelijke OR is er geen GOR of COR ingesteld.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de GOR zijn gelijk aan die van de COR. Alle wettelijke bepalingen ten aanzien van de COR en GOR zijn te vinden in artikel 33 tot en met 35 wat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De gemeenschappelijke OR wijkt hiervan af. De rechten en plichten van de Gem. OR is geregeld in artikel 3 van de WOR. Lees meer over de bevoegdheden van de COR, GOR of Gem. OR in deze FAQ.