Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 april 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is de rol van de OR bij klokkenluiders?

Een klokkenluider is iemand die melding doet van een misstand bij de organisatie. Veelal intern, bij de bestuurder of toezichthouder, omdat de eigen leidinggevende geen gehoor geeft. En als dat niet lukt, dan extern, bij het Huis voor de Klokkenluiders. Een klokkenluider wordt vaak gezien als iemand die ‘de vuile was buiten hangt’. Maar u kunt het beter zo neutraal mogelijk interpreteren als het aankaarten van een mogelijk serieuze misstand. Het is trouwens een wettelijke plicht dat elke organisatie een interne klachtenprocedure of klokkenluidersregeling heeft. De wetgever heeft ook bepaald dat klokkenluiders arbeidsrechtelijk beschermd dienen te worden en dat er vaste procedures zijn hoe om te gaan met klokkenluiders. Het door de overheid ingestelde Huis van de Klokkenluiders heeft onlangs een handige richtlijn gemaakt over de rechtsbescherming en de klokkenluidersregeling.

Traject

Een klokkenluidersregeling bevat allereerst een pakket aan beschermende maatregelen voor de melder en geeft aan welke afspraken er gelden over vertrouwelijkheid en anonimiteit. Het geeft ook een meldprocedure, zodat de melding op de juiste wijze bij de juiste instantie wordt gedaan. Verder bevat een klokkenluidersregeling een onderzoeksprotocol, dat aangeeft op welke wijze hoe en door wie onderzoek gedaan wordt naar aanleiding van de melding. De gehele regeling, net als alle latere wijzigingen, zijn instemmingsplichtig conform artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.

Privacy

Let ook extra op de privacy van de werknemers bij een feitenonderzoek. Instemming van de OR is ook vereist bij langduriger gebruik van cameratoezicht of het gebruik van verborgen camera’s ten behoeve van een onderzoek. De werkgever moet, bij gebruik van deze maatregelen, een zogenaamde data protection impact assessment uitvoeren. Camerabeelden mogen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet langer worden bewaard dan vier weken, tenzij de beelden een incident weergeven dat verder uitgezocht moet worden. Dan mogen de beelden bewaard blijven tot het onderzoek naar de misstand is afgerond.