Faq's
Laatst gewijzigd op: 7 mei 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij proberen kandidaten te benaderen voor de OR-verkiezingen, maar velen zijn huiverig hiervoor omdat ze bang zijn dat het nadelig kan zijn voor hun contract. Wat kunnen wij hieraan doen?

In artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat lidmaatschap van de ondernemingsraad niet mag leiden tot benadeling van medezeggenschappers in de positie in de onderneming. Dit geldt niet alleen voor OR-leden, maar ook voor commissieleden, (ambtelijk) secretarissen en degenen die zich kandidaat stellen of hebben gesteld. Wijs uw collega’s erop dat zij dezelfde ontslagbescherming genieten als OR-leden.