Nieuws
Publicatiedatum: 15 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Ongezond werk

Ongezond werk derde oorzaak van vroegtijdig overlijden

Na roken en overgewicht is ongezond werken de belangrijkste oorzaak van verlies aan gezonde levensjaren. In Nederland is 5% van de ziektelast toe te schrijven aan ongezond werk. Elke jaar sterven 4.000 werknemers en worden er 13.000 arbeidsongeschikt door ongezonde arbeidsomstandigheden. Dat staat te lezen in het rapport Staat van gezond werk van de arbeidsinspectie van 10 mei. 

Voorkomen is beter dan genezen 

In het rapport is niet alleen het probleem in kaart gebracht, er worden ook aanbevelingen gedaan hoe je ongezond werk kan voorkomen: 

  • analyseer werkprocessen en risico’s 
  • meet blootstelling aan gevaarlijke stoffen en psychische of fysieke belasting; 
  • investeer in verbetering van de arbeidsomstandigheden en concrete arbomaatregelen; 
  • maak gebruik van gecertificeerde arbo-kerndeskundigen; 
  • voorkom uitval en investeer in verzuimbegeleiding; 
  • maak gezond en veilig werken vanzelfsprekend; 
  • investeer in kennis over gevaren, risico’s en effectieve maatregelen in de bedrijfstak.  

Rol ondernemingsraad

De arbeidsinspectie benadrukt dat het belangrijk is dat werkgevers de OR actief betrekken bij het arbobeleid en mee laat denken over mogelijke oplossingen. Daarbij is het belangrijk regelmatig te overleggen met de OR, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts over gezonde werkomstandigheden. De arbeidsinspectie heeft speciaal een zelfinspectie-tool ontwikkeld, waarmee werkgever en OR arbeidsrisico’s in kaart kunnen brengen. Daarvoor doorloop je een stappenplan. Na afronding ontvang je een handig overzicht met verbeterpunten. 

Arbo speerpunt 

Arbo een van de speerpunten van de OR. Zie er als ondernemingsraad dus op toe dat de bestuurder toeziet op ongezonde arbeidsomstandigheden. Breng de risicos van ongezond werken in kaart en laat die opnemen in de RI&E. Controleer of de RI&E regelmatig wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Gebeurt dat niet (op tijd), meldt dat dan bij de bestuurder. Een nieuwe of aangepaste RI&E moet altijd langs de ondernemingsraad voor instemming.