Nieuws
Publicatiedatum: 4 september 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

OR nog te weinig inclusief voor allochtonen

Het gaat niet goed met de vertegenwoordiging van allochtone medewerkers in ondernemingsraden, de inspraakorganen bij bedrijven en instellingen. Ongeveer 20% van de medewerkers in organisaties heeft volgens het CBS een westerse of niet westerse migratieachtergrond. Een licht groeiend aandeel daarvan stelt zich kandidaat voor de OR. Was bij de voorlaatste OR-verkiezingen 8,6% van de kandidaten voor het lidmaatschap van de OR allochtoon, bij de meest recente is dat percentage gestegen tot 9,2%. Helaas heeft dit (nog) geen effect op het aantal allochtonen dat daadwerkelijk gekozen is en zitting neemt in de OR. Dat aantal is de afgelopen twee jaar zelfs gedaald: van 7,2% naar 6,5%. Allochtonen worden dus steeds minder vertegenwoordigd in de OR, ook al groeit deze groep en stellen ze zich – hoewel nog te weinig – vaker kandidaat. Dat blijkt uit het OR Trendonderzoek 2017, een peiling onder bijna 900 OR’en van Performa.

OR voornamelijk bevolkt door 40-plussers

Ook jongeren en vrouwen worden te weinig vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Gelukkig gaat het wel de goede kant op met deze groepen, al is dat schoorvoetend. Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel jongeren (<35 jaar) met 1 procentpunt, net als het aandeel 55-plussers. De middengroep is daarmee nog steeds oververtegenwoordigd: zij maken 45% van de werkzame beroepsbevolking uit, maar bezetten momenteel 61% van de OR-zetels. Het aandeel vrouwen in de OR groeide tussen 2015 en 2017 met 0,7%.

Proactief beleid

Zonder proactief beleid duurt het nog decennia voordat de OR is omgebouwd tot een representatief, ‘inclusief’ medezeggenschapsorgaan. Het is belangrijk dat zowel bestuurder als OR bij kandidaatstelling voor de OR en bij de OR-verkiezingen zelf proberen alle medewerkers, man of vrouw, jong of oud, allochtoon of autochtoon mee te laten doen.