Nieuws
Publicatiedatum: 27 juni 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten van kracht in 2023

Slachtoffers van beroepsziekten kunnen vanaf 1 januari 2023 eenmalig een financiële tegemoetkoming krijgen van € 21.000 op grond van de Tegemoetkoming slachtoffers beroepsziekten (TSB). De regeling geldt voorlopig voor allergische astma, longkanker door asbest en schildersziekte (CSE), omdat over deze drie beroepsziekten het meest bekend is. De lijst met beroepsziekten wordt de komende jaren verder uitgebreid. De regeling treedt op 1 januari 2023 in werking. Dat heeft minister Van Gennip aangekondigd in een kamerbrief van 27 juni.

Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Voor slachtoffers is de gang naar de rechter lang en ingewikkeld. De TSB is een snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte. Het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (Lexces) gaat de kennis over stoffengerelateerde beroepsziekten bundelen en een algemene tegemoetkomingsregeling opstellen voor getroffenen. Lexces is ook betrokken bij het verder uitbreiden van de lijst met beroepsziekten. De TSB en de opening van het expertisecentrum is op advies van de commissie Heerts die in 2020 aandacht vroeg voor slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten.

Rol OR bij beroepsziekten

Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht over besluiten over arbeidsomstandigheden. Door de WOR en de Arbowet kan de OR invloed uitoefenen op het preventiebeleid, het begeleiden van zieken en re-integratie. Op basis van de ziekteverzuimcijfers in de RI&E kan worden afgeleid wat de oorzaak is van het verzuim en of die in verband kunnen worden gebracht met beroepsziekten. Op basis daarvan kan het arbobeleid en de RI&E worden aangescherpt.