Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2019

Bevoegdheden PVT

Personeelsvertegenwoordigingen (PVT’s) komen voor in organisaties van 10 tot 50 medewerkers waar geen ondernemingsraad is. Een bestuurder moet een PVT instellen als meer dan de helft van het personeel aangeeft behoefte aan een PVT te hebben. In artikel 35c van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat welke bevoegdheden zo’n PVT heeft. Dat zijn er minder dan een OR. Wel kan een PVT net als een OR extra bevoegdheden afspreken met de bestuurder in een convenant.

Sociaal, financieel en organisatorisch

Een PVT kan alle sociale, organisatorische, economische en financiële onderwerpen bespreken met de bestuurder. Er vindt overleg plaats binnen twee weken als PVT of bestuurder hierom vragen. Dat geeft de PVT mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden. Gebruik deze checklist om in te zien wat de bevoegdheden van de PVT zijn.

Informatierecht

De PVT heeft recht op informatie die hij redelijkerwijs nodig heeft om zijn werk te doen. De bestuurder is niet verplicht om de informatie schriftelijk te geven. Alleen als de bestuurder verplicht is om een jaarverslag en jaarrekening te publiceren, dan moeten deze verslagen in de Nederlandse taal aan de PVT worden gegeven. De meeste informatie krijgt u mondeling en dat kan lastig zijn, Probeer deze informatie dan zelf goed vast te leggen. Het is ook mogelijk om het informatierecht en andere onderwerpen in een convenant te regelen.

Een convenant is een ondernemingsovereenkomst, waarin afspraken tussen PVT en bestuurder kunnen worden vastgelegd. Daarbij kan de PVT, net als de OR, ook bovenwettelijke bevoegdheden krijgen.

Geheimhouding

De PVT bespreekt ten minste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken met de bestuurder. Daarvoor krijgt de personeelsvertegenwoordiging informatie over werkzaamheden en resultaten; verwachtingen voor het komende jaar. Het gevoerde en te voeren sociale beleid en indien van toepassing een jaarrekening en jaarverslag. Hoewel het niet nadrukkelijk in de wet geregeld is, moet u vertrouwelijke informatie geheimhouden. De bestuurder moet hier, net als de OR, natuurlijk wel duidelijk zijn over wat er onder geheimhouding valt en wat niet.

Meer weten over de spelregels omtrent geheimhouding? Gebruik dan deze checklist.

Overeenkomsten instemmingsrecht

De instemmingsprocedure uit artikel 27 is ook voor de PVT geldig. Een instemmingsverzoek wordt schriftelijk, voorzien van de beweegredenen en de gevolgen voor het personeel ingediend en hierover wordt minimaal eenmaal overlegd. De PVT stemt vervolgens wel of niet in met de regeling. De bestuurder zal vervolgens aangeven welk besluit hij genomen heeft en wanneer het wordt ingevoerd.

Is de PVT het niet eens met het besluit van de bestuurder? Doe dan net als de OR een beroep op de nietigheid (artikel 27, vijfde en zesde lid). Gebruik daarvoor deze modelbrief.

Verschillen instemmingsrecht

Toch zijn er ook verschillen met de OR. De personeelsvertegenwoordiging heeft slechts instemmingsrecht bij een arbeids- of rusttijdenregeling (artikel 27, eerste lid b) en bij een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid (artikel 27, eerste lid d). De PVT heeft op grond van de Arbeidstijdenwet een overe

enstemmingsrecht als de werkgever gebruik wil maken van de in deze wet neergelegde mogelijkheden om af te wijken van de normen van artikel 5:7 Arbeidstijdenwet. Zonder instemming van de PVT kan de regeling dan niet ingevoerd worden.

Overeenkomsten adviesrecht

De PVT heeft net zoals de OR ook adviesrecht. De personeelsvertegenwoordiging kan niet over alle onderwerpen uit artikel 25 adviseren. U kunt adviseren over voorgenomen besluiten die kunnen leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen of bij belangrijke veranderingen van de arbeid die gevolgen hebben voor ten minste een vierde van het personeel. Dat is vastgelegd in artikel 35b lid 5. Het gaat om belangrijk voorgenomen besluiten. Wat belangrijk is, zal soms discussies opleveren.

Controleer eerst uw cao! Als in de cao het onderwerp geregeld is dan heeft de PVT geen adviesrecht.

Verschillen adviesrecht

De bestuurder moet de PVT tijdig om advies vragen. Tijdig is op een tijdstip dat de PVT nog wezenlijke invloed kan uitoefenen op het voorgenomen besluit (artikel 35b, vijfde lid). Als de bestuurder uw advies niet overneemt, dan is er geen opschortingstermijn en beroepsrecht bij de Ondernemingskamer. Dat verzwakt uw positie.

Om toch succes te boeken heeft u beïnvloedingsvaardigheden nodig. Ga het gesprek aan met uw bestuurder als hij uw advies niet wil overnemen.

Geen initiatiefrecht

De PVT heeft geen initiatiefrecht (artikel 23, lid 3) zoals de OR dat wel heeft. U kunt wel vragen stellen en voorstellen doen, maar de bestuurder hoeft daar niet beargumenteerd op in te gaan. Hij kan uw voorstellen zonder opgaaf van redenen naast zich neerleggen. U kunt wel proberen om met de bestuurder afspraken te maken om de PVT initiatiefrecht te geven. Leg deze afspraken dan wel vast in een convenant.